fundusze 2019

Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni razem” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 oraz ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

link do informacji o konkursie:

http://www.sp.olkusz.pl/aktualnosci/z-powiatu/konkurs-na-realizacje-projektu/

link do uchwały na bip:

https://bip.malopolska.pl/spolkusz,a,1949187,uchwala-nr-22824vi2021-zarzadu-powiatu-w-olkuszu-z-dnia-11-czerwca-2021r-w-sprawie-ogloszenia-otwart.html

fundusze 2019