Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  z dnia 27 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn.  ).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2015r., poz.93 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2020r., poz. 708).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy
  de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U z 2018r. poz.350 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018r., poz. 1025 z póź. zm.).
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
  107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013).

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski można składać w każdym czasie, w ciągu całego roku kalendarzowego.

 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,  tel. 32 643 39 41, wew. 18 lub 19, email : pfron@pcpr.olkusz

 

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej
  w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca
  w zatrudnieniu  może zostać przyznany pracodawcy, jeżeli zobowiązał się do zatrudnienia
  tej osoby przez okres 36 miesięcy.
 3. Refundacja obejmuje :
 • udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,
 • kwotę niepodlegającego odliczeniu:
  1. podatku od towaru i usług,
  2. podatku akcyzowego,

 

związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w ust.1.

 1. Refundacja ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ubiegający się
  o refundację :
 • posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu,
 • zalega z opłaceniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm. ),

oraz gdy toczy się w stosunku do składającego postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidacje.

 1. O wszelkich zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku Wnioskodawca informuje PCPR w Olkuszu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ich wystąpienia.
 2. Rozpatrując wniosek bierze się pod uwagę:
 • potrzeby lokalnego rynku pracy,
 • liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
 • koszty wyposażenia tworzonego stanowiska pracy,
 • wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,
 • wysokość posiadanych środków PFRON na ten cel w danym roku.
 1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej wynosi
  maksymalnie do 60% piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wymagany jest jednak minimum 30% udział własny z kwoty brutto wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 2. Wysokość przyznanej refundacji, sposób wypłacenia, zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji oraz zasady rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy Powiatem a Wnioskodawcą.
 3. Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty natomiast wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się, przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.
 4. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę przed podpisaniem umowy nie mogą zostać zrefundowane.
 5. Wnioskodawca korzystający z refundacji jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

 

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY :
 2. Wniosek o dofinansowanie ( formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu ).
 3. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z CEiDG ( jeśli dotyczy).
 4. Statut, umowa spółki, REGON, NIP ( jeśli dotyczy).
 5. Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku
  za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.
 6. Odpowiednio : bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania
  do urzędu skarbowego.
 7. Dodatkowe załączniki do wniosku oraz oświadczenia ( załącznik nr 1 do wniosku ).
 8. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych ( załącznik nr 2 do wniosku ).
 9. Oferta cenowa na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 10. Opinia z PUP o możliwości skierowania do pracy na wnioskowane stanowisko osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP .
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe.
 12. Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał Wnioskodawca w odniesieniu
  do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

 

 

 1. FORMA ZAŁATWIENIA

Umowa cywilnoprawna na refundację, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku – wymienione pismo nie jest decyzją administracyjną
w związku z tym nie ma trybu odwoławczego.

 

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA

Wnioskodawca jest informowany o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu w Olkuszu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Olkuskim.

 

VIII.  ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/ uchybień w złożonym wniosku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia w ciągu 14 dni

 

 

od otrzymania wezwania. Nie usunięcie stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca jest wzywany do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 2. W dalszej kolejności w ciągu 14 dni od zakończenia negocjacji zawierana jest umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem.
 3. Po podpisaniu umowy i utworzeniu stanowiska pracy Wnioskodawca przedstawia : skierowanie
  z PUP, kopię umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby, zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji, kopię dowodów ich poniesienia w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów, kopię ewidencji środków trwałych oraz wniosek Wn-W(II).
 4. W terminie 7 dni od dnia doręczenia powyżej wymienionych dokumentów Powiat występuje
  do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii, odpowiednio, o przystosowaniu
  do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.
 5. Refundacja jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni
  od dnia przedstawienia pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, odbiorze wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej przez pracowników PCPR oraz zaakceptowaniu przyznanych środków.
 6. Rozliczenie umowy następuje po dokonaniu wszystkich zobowiązań Wnioskodawcy wynikających z zawartej umowy.