Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą , osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  z dnia 27 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz.926 z późn. zm.).

II. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski można składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadania.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , tel. 32 643 39 41, wew. 18 lub 19, email : pfron@pcpr.olkusz

IV. ZASADY OGÓLNE

 1. O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku
  oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
  na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 2. Realizacja wniosków następuje w kolejności złożenia wniosków, do wyczerpania środków finansowych przyznawanych na ten cel.

 3. Wniosek niekompletny wymaga uzupełnienia w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków
  w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 4. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ubiegający się
  o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub Wnioskodawca ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej
  z przyczyn leżących po jego stronie .

 5. O wszelkich zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku Wnioskodawca informuje PCPR w Olkuszu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ich wystąpienia.

 6. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy Powiatem a Wnioskodawcą.

 7. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego
  w kwocie nie niższej niż
  20% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

 8. Wysokość dofinansowania ustala się do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 20 000 zł.

 9. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON między Wnioskodawcą a Powiatem.

V. WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU

 1. Wniosek o dofinansowanie ( formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu ).

 2. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej ( ważny
  3 miesiące ).

 3. Statut.

 4. Dokument/y potwierdzający/e prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres , co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku.

 5. Oświadczenie o posiadaniu i pokryciu udziału własnego w kosztach zadania.

 6. Oświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego wraz z informacjami o ewentualnych obciążeniach.

 7. Sposób reprezentowania ( pełnomocnictwo/a).

 8. Szczegółowy preliminarz sprzętu rehabilitacyjnego (załącznik nr 1 do wniosku )

 9. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych ( załącznik nr 2 do wniosku )

 10. Oferta cenowa od sprzedawcy na planowany zakup urządzenia.

W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą :

 1. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy
  de minimis w tym okresie.

 2. Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, pomoc
  de minimis.

W przypadku, gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej :

 1. Potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.

 2. Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.

 3. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy
  de minimis w tym okresie.

 4. Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, pomoc
  de minimis.

VI. FORMA ZAŁATWIENIA

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku – wymienione pismo nie jest decyzją administracyjną w związku z tym nie ma trybu odwoławczego.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA

Zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie wcześniej jednak niż
po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz podjęciu przez Radę Powiatu w Olkuszu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Olkuskim.

VIII. ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/ uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia.
  Nie usunięcie stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 2. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym komisja opiniująca wnioski kwalifikuje
  je do przyznania dofinansowania .

 3. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku i w dalszej kolejności sporządzana jest umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem.

 4. Po podpisaniu umowy i dostarczeniu dokumentów rozliczeniowych dokonuje się wypłaty dofinansowania.

 5. Wnioskodawca po odbiorze od sprzedawcy sprzętu rehabilitacyjnego zawiadamia o tym fakcie pisemnie PCPR. W dalszej kolejności przeprowadzona jest kontrola zakupu sprzętu przez pracowników PCPR oraz sporządzany jest protokół z przeprowadzonej kontroli.

 6. Rozliczenie umowy następuje po dokonaniu wszystkich zobowiązań Wnioskodawcy.