Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  na wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej
na terenie Powiatu Olkuskiego

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  z dnia 27 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn.  ).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia (Dz. U. z 2015r., poz.926 z późn. zm.).

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski można składać w każdym czasie w ciągu całego roku kalendarzowego.

 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,  tel. 32 643 39 41, wew. 18 lub 19, email : pfron@pcpr.olkusz

 

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które wymagają usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu za pomocą tego sprzętu w warunkach domowych oraz ich przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony
  za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty :
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 1. Realizacja wniosków następuje w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu przeznaczonych na realizację zadania w bieżącym roku kalendarzowym.
 2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się
  o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub osoba ta była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie .
 3. W przypadku śmierci Wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a Wnioskodawca zmarł, środki finansowe nie mogą zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne Wnioskodawcy.
 4. Wnioskodawca jest zobowiązany powiadomić PCPR, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań wynikających z umowy
  o dofinansowanie.
 5. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy Powiatem a Wnioskodawcą.
 6. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości

środków PFRON przeznaczonych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w danym roku, może wystąpić ponownie o dofinansowanie w roku następnym.

 1. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego
  w kwocie nie niższej niż 20% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.
 2. Wysokość dofinansowania ustala się do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do zakupu :
 • bieżni – 550 zł.
 • orbitreka – 500 zł.
 • komputera –  1 100 zł. ; programów logopedycznych  – 1 200 zł
 • roweru rehabilitacyjnego  –  400 zł.
 • do innego przedmiotu dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  –  200 zł.
 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem
  środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu między
  Wnioskodawcą a Powiatem.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU
 2. Wniosek o dofinansowanie ( formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu ).
 3. Kopia orzeczenia / wydanego przez ZUS, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
  lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998r. tj. KRUS.
 4. Zaświadczenie lekarza specjalisty z zaleceniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  wraz z uzasadnieniem konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych ( załącznik
  nr 1 do wniosku).
 5. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
  w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika, opiekuna prawnego, kuratora.
 6. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych ( załącznik nr 2 do wniosku )
 7. Oferta cenowa od sprzedawcy na planowany zakup sprzętu/ urządzenia.

 

 

 

 

 1. FORMA ZAŁATWIENIA

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja o sposobie rozpatrzenie wniosku – wymienione pismo nie jest decyzją administracyjną w związku z tym nie ma trybu odwoławczego.

 

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA

Zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie wcześniej jednak niż
po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz podjęciu przez Radę Powiatu w Olkuszu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Olkuskim.

 

VIII.  ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/ uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia.
  Nie usunięcie stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym komisja opiniująca wnioski kwalifikuje
  je do przyznania dofinansowania .
 3. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku i w dalszej kolejności sporządzana jest umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem.
 4. Po podpisaniu umowy i dostarczeniu dokumentów rozliczeniowych dokonuje się wypłaty dofinansowania i rozliczenia umowy.

 

 1. PRZYKŁADOWY ZAKRES RZECZOWY URZĄDZEŃ JAKIE MOGĄ BYĆ OBJĘTE DOFINANSOWANIEM
 2. Sprzęt do zajęć ruchowych : drabinka rehabilitacyjna, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, ławka treningowa, kliny, tor do nauki chodzenia, mata rehabilitacyjna, bieżnia, rower rehabilitacyjny, orbitrek, atlas.
 3. Pomoce edukacyjne do czytania, liczenia, rysowania, gry edukacyjne.
 4. Urządzenia do masażu ( suchej i mokrej rehabilitacji) np. mata do kąpieli perełkowej.

Zakup zestawu komputerowego z programami logopedycznymi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu
i/lub mowy.