Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Powiatu Olkuskiego

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  z dnia 27 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn.  ).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz.926 z późn. zm.).

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski można składać  w każdym czasie,  w ciągu całego roku kalendarzowego.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,  tel. 32 643 39 41, wew. 18 lub 19, email : pfron@pcpr.olkusz lub za pomocą systemu SOW ( http://sow.pfron.org.pl).

 

 1. POJĘCIA ORAZ OGÓLNE ZASADY

 

 1. Przez pojęcie ,, przedmioty ortopedyczne ‘’ należy rozumieć przyrządy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, np. protezy, kule, wózek inwalidzki, na które zlecenie wystawia lekarz.
 2. Przez pojęcie ,, środki pomocnicze’’ należy rozumieć przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym lub je umożliwiają, np. aparaty słuchowe, cewniki, na które zlecenie wystawia lekarz.
 3. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są skatalogowane w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wystawianych
  na zlecenie (Dz. U. z 2017r. poz. 1061 z późn. zm. Określa on limity finansowania przez NFZ każdego wyrobu.
 4. W sytuacji, gdy cena przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jest wyższa niż limit określony przez Ministra Zdrowia – różnicę pokrywa uprawniony, ale może to stanowić podstawę
  do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON pod warunkiem, że jest się osobą niepełnosprawną. O dofinansowanie można się ubiegać jeżeli dany przedmiot lub środek jest przyznawany na podstawie odrębnych przepisów. Oznacza to, że dany przedmiot musi się znajdować na liście świadczeń przysługujących osobie niepełnosprawnej z ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia.
 5. O dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się dorosłe osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna:
 • posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • jeżeli przeciętny miesięczny dochód, tych osób w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2020r. poz. 111) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
  nie przekracza kwoty:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej.
 3. Kwoty odpowiadające wartości procentowej przeciętnego wynagrodzenia ulegają kwartalnym zmianom.
 4. Osobom, które przekraczają w/w kryterium dochodowe, określone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia dofinansowanie nie przysługuje.
 5. Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o plan podziału środków finansowych PFRON przyznawanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Powiecie Olkuskim oraz zasady rozpatrywania wniosków.
 6. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi:
 • aparaty słuchowe ( dorosłe osoby niepełnosprawne ) – maksymalne dofinansowanie wynosi
  900 zł do jednego aparatu słuchowego. W przypadku zakupu dwóch aparatów słuchowych, drugi zostanie dofinansowany maksymalnie do 50 % powyższej kwoty co stanowi 450 zł.,
 • w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej dofinansowanie należy obniżyć o wysokość limitu ceny pokrywanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej zgodnie z § 13 ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015r., poz. 926 z późn. zm.),
 • aparaty słuchowe, systemy wspomagające słyszenie ( dzieci i młodzież niepełnosprawna
  oraz dorosłe osoby niepełnosprawne w okresie pobierania nauki lecz nie dłużej niż do 26 roku życia) aparaty słuchowe o podwyższonym limicie NFZ dla osób niepełnosprawnych dorosłych – dofinansowanie do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny wyznaczonym przez NFZ, jeżeli taki udział jest wymagany lub do 150 % sumy kwoty limitu,
  o którym mowa powyżej, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia
  oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów
  i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,
 • pozostałe przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych ( tj. powyżej 18 roku życia z wyjątkiem osób w okresie pobierania nauki lecz nie dłużej niż do 26 roku życia ) zostaną dofinansowane w zależności od średniego miesięcznego dochodu na członka wspólnego gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U . z 2020r., poz. 111), zgodnie z tabelą :

 

Wysokość dochodu na członka rodziny/ osoby samotnie gospodarującej Procent dofinansowania
Wspólne gospodarstwo domowe Osoba samotna
do 700 zł 100
701 –  950 zł 90 100
951 – 1200  zł 80 100
1 201 – 1450 zł 70 90
1 451 – 1700 zł 60 90
Powyżej 1 700 zł 50 80

 

 • wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób poniżej 18 roku życia oraz osób w okresie pobierania nauki lecz nie dłużej niż do 26 roku życia będzie wynosić :
 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
 2. do 150% sumy kwoty limitu ceny ustalonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów
  i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit .
 • w przypadku osób uczących się, do 26 roku życia, które nie uzyskały dofinansowania
  ze środków PFRON w poprzednim roku kalendarzowych ze względu na brak środków finansowych PFRON na powyższe zadanie a ukończyły 26 rok życia stosuje się obliczenie dofinasowania według zasady obowiązującej dla osób uczących się do 26 roku życia.
 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku w bieżącym roku kalendarzowym Wnioskodawca może ponownie złożyć wniosek w kolejnym roku, natomiast dokumenty rozliczeniowe zostaną dołączone do niego przez pracownika PCPR.
 2. Dofinansowanie nie przysługuje :
 • gdy wniosek jest niekompletny i nie zostanie uzupełniony we wskazanym przez PCPR terminie
 • jeżeli dane zawarte we wniosku oraz załącznikach są niezgodne z prawdą,
 • gdy przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze zostały nabyte przez Wnioskodawcę przed dniem wydania stosownego orzeczenia, czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną.
 • gdy Wnioskodawca ma zaległości wobec PFRN lub był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinasowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.
 1. W przypadku śmierci Wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. Jeżeli wniosek
  został rozpatrzony pozytywnie, a Wnioskodawca zmarł, środki finansowe nie mogą zostać
  wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne Wnioskodawcy.
 2. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy i ponosi za to pełną odpowiedzialność.
 3. Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł część przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

 1. FORMA ZAŁATWIENIA

 

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, aż do momentu wyczerpania środków finansowych  PFRON przeznaczonych na realizację zadania w danym roku kalendarzowym. PCPR informuje pisemnie Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w ciągu siedmiu od podjęcia decyzji. Wymienione pismo nie jest decyzją administracyjną w związku z tym nie ma trybu odwoławczego.
Po otrzymaniu pisma z informacją o dofinansowaniu następuje  jego wypłata w sposób wskazany
przez Wnioskodawcę  we wniosku – dotyczy to osób, które dokonały zakupu.  W przypadku dołączenia do wniosku oferty cenowej Wnioskodawca otrzymuje pismo, w którym zawarta jest informacja
o wysokości przyznanego dofinansowania i terminie dostarczenia faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup. W dalszej kolejności PCPR przekazuje dofinansowanie na konto świadczeniodawcy realizującego zlecenie NFZ w ciągu 10 dni od otrzymania dokumentów.

 

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA

Zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie wcześniej jednak
niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz podjęciu przez Radę Powiatu
w Olkuszu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Olkuskim.

 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU

 

1.Wniosek o dofinansowanie ( załącznik nr 1 do regulaminu).

2.Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

3.Faktura VAT zapłacona gotówką, faktura proforma  zawierająca między innymi informacje                       o całkowitym koszcie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środka pomocniczego, kwocie opłaconej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, limicie cenowym oraz wymaganym udziale własnym wnioskodawcy wystawiona na:

 1. a) wnioskodawcę,
 2. b) rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup                (w przypadku małoletniego dziecka),

4.Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie (dotyczy faktur VAT). W przypadku faktur proforma kopia zlecenia potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

 1. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego  (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika  lub opiekuna prawnego.
 2. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy przy złożeniu wniosku ( załącznik nr 1
  do wniosku).
 3. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych ( załącznik nr 2 do wniosku).
 4. Zaświadczenie o pobieraniu nauki w przypadku osób w wieku 18-26 roku życia.