Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika  na wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Powiatu Olkuskiego

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  z dnia 27 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn.  ).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz.926 z późn. zm.).

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski można składać, w każdym czasie w ciągu całego roku kalendarzowego.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,  tel. 32 643 39 41, wew. 18 lub 19, email : pfron@pcpr.olkusz

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej  kontakty z otoczeniem i jeżeli uzasadnione to jest potrzebami wynikającymi
  z niepełnosprawności.
 3. Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli w orzeczeniu o niepełnosprawności lub orzeczeniu
  o stopniu niepełnosprawności Wnioskodawcy, rodzaj niepełnosprawności oznaczono symbolem
  03-L lub 03-L wraz z symbolem 04-O lub symbolami równoważnymi stosowanymi
  we wcześniejszych orzeczeniach. W przypadku orzeczenia, w którym brak jest zapisu dotyczącego przyczyny niepełnosprawności, schorzenia te winny być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty wystawionym według wzoru załącznika nr 1 do wniosku.
 4. Realizacja wniosków następuje w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu przeznaczonych na realizację zadania w bieżącym roku kalendarzowym.
 5. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się
  o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była ona, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie .
 6. Wnioskodawca jest zobowiązany powiadomić PCPR, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań wynikających z umowy
  o dofinansowanie.
 7. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy Powiatem a Wnioskodawcą.
 8. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości

środków PFRON przeznaczonych na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, może wystąpić ponownie o dofinansowanie w roku następnym.

 1. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może       być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
 2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem       środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu między       Wnioskodawcą a Powiatem.

 

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU
 2. Wniosek o dofinansowanie ( formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu ).
 3. Kopia orzeczenia / wydanego przez ZUS, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
  lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998r. tj. KRUS.
 4. Zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające informacje o rodzaju posiadanych schorzeń
  ( w przypadku orzeczenia, w którym brak jest zapisu dotyczącego przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 03-L lub 03-L wraz z symbolem 04-0), wypisanego w języku polskim, ważnego trzy miesiące ( załącznik nr  1 do wniosku).
 5. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
  w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika, opiekuna prawnego, kuratora.
 6. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych ( załącznik nr 2 do wniosku .)
 7. Dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo- Migowego (SJM), Sposobów Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN) – dotyczy wszystkich tłumaczy, którzy mają świadczyć usługę.

 

 1. FORMA ZAŁATWIENIA

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja o sposobie rozpatrzenie wniosku – wymienione pismo nie jest decyzją administracyjną w związku z tym nie ma trybu odwoławczego.

 

 

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA

Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków
oraz podjęciu przez Radę Powiatu w Olkuszu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań
i wysokości środków PFRON przypadających w danym roku kalendarzowym na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Olkuskim.

VIII.  ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/ uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia.
  Nie usunięcie stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym komisja opiniująca wnioski niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni kwalifikuje go do przyznania dofinansowania.
 3. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku i w dalszej kolejności sporządzana jest umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem.
 4. Po podpisaniu umowy i dostarczeniu dokumentów rozliczeniowych dokonuje się wypłaty dofinansowania i rozliczenia umowy.