Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  z dnia 27 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn.  ).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz.926 z późn. zm.).

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski można składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,  tel. 32 643 39 41, wew. 18 lub 19, email : pfron@pcpr.olkusz

 

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych prze okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
  na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 1. Wniosek niekompletny wymaga uzupełnienia w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków
  w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ubiegający się
  o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub Wnioskodawca ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej
  z przyczyn leżących po jego stronie .
 3. O wszelkich zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku Wnioskodawca informuje PCPR w Olkuszu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ich wystąpienia.
 4. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy Powiatem a Wnioskodawcą.
 5. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego
  w kwocie nie niższej niż 50% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.
 6. Wysokość dofinansowania ustala się do wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia.
 7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem  środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON między  Wnioskodawcą a Powiatem.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU
 2. Wniosek o dofinansowanie ( formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu ).
 3. Aktualny wypis z rejestru sądowego ( ważny 3 miesiące ).
 4. Statut, umowa spółki, akt założycielski, kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.
 5. Sposób reprezentacji /pełnomocnictwo/.
 6. Oświadczenie o posiadaniu i pokryciu udziału własnego w kosztach zadania.
 7. Udokumentowanie posiadaniu konta bankowego wraz z informacjami o ewentualnych obciążeniach.
 8. Sposób reprezentowania ( pełnomocnictwo/a).
 9. Nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania – program merytoryczny imprezy.
 10. Udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON.
 11. Kosztorys wydatków związanych z realizacja zadania.
 12. Lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z posiadaniem stopnia niepełnosprawności

( nie dotyczy imprez masowych).

 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a w rozumieniu ustawy z dn. 2 lipca 2004r.
  o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2017r., poz. 2168 ) do wniosku dołącza :
 • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie
  o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
 1. Pracodawca prowadzący Zakład Pracy Chronionej dołącza:
 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie
  o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny,
  z którym jest związana pomoc de minimis,
 • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 1. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych ( załącznik nr1 do wniosku )

 

 1. FORMA ZAŁATWIENIA

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku – wymienione pismo nie jest decyzją administracyjną w związku z tym nie ma trybu odwoławczego.

 

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA

Zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie wcześniej jednak niż
po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz podjęciu przez Radę Powiatu w Olkuszu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Olkuskim.

 

VIII.  ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/ uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia.
  Nie usunięcie stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym komisja opiniująca wnioski kwalifikuje
  je do przyznania dofinansowania .
 3. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku i w dalszej kolejności sporządzana jest umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem.
 4. Po podpisaniu umowy i dostarczeniu dokumentów rozliczeniowych dokonuje się wypłaty dofinansowania.
 5. Rozliczenie umowy następuje po dokonaniu wszystkich zobowiązań Wnioskodawcy.