Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych na wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Powiatu Olkuskiego

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  z dnia 27 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn.  ).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz.926 z późn. zm.).

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski można składać, w każdym czasie w ciągu całego roku kalendarzowego.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,  tel. 32 643 39 41, wew. 18 lub 19, email : pfron@pcpr.olkusz

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej sprawniejsze działanie w społeczeństwie i umożliwi wydajniejsze jej funkcjonowanie, wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.
 3. Realizacja wniosków następuje w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu przeznaczonych na realizację zadania w bieżącym roku kalendarzowym.
 4. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych może być udzielone Wnioskodawcy raz na trzy lata na pisemny wniosek. Oznacza to, że dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie
  ze środków PFRON.
 5. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się
  o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była ona, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie .
 6. W przypadku śmierci Wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a Wnioskodawca zmarł, środki finansowe nie mogą zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne Wnioskodawcy.
 7. Wnioskodawca jest zobowiązany powiadomić PCPR, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań wynikających z umowy
  o dofinansowanie.
 8. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy Powiatem a Wnioskodawcą.
 9. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości

środków PFRON przeznaczonych na likwidację barier w danym roku, może wystąpić ponownie
o dofinansowanie w roku następnym.

 1. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego
  w kwocie nie niższej niż 5% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.
 2. Wysokość dofinansowania ustala się do wysokości 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż :
 • do zakupu  łóżka ortopedycznego  –  1 500 zł.
 • do zakupu schodołazu – 10 000 zł.
 • do zakupu NF- Walker – 5 000 zł.
 • do innego przedmiotu dofinansowania likwidującego barierę techniczną –   2 000 zł.
 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu między Wnioskodawcą a Powiatem.
 2. Dofinansowaniu nie podlega sprzęt AGD, gdyż stanowi standardowe wyposażenie każdego gospodarstwa domowego. Wytwarzany jest w procesie produkcji wieloseryjnej z przeznaczeniem dla masowego konsumenta. Sprzęt ten nie posiada cech indywidualnych. Jest on dobrem, z którego może skorzystać każdy, niezależnie od tego czy jest osobą niepełnosprawną, czy też nie.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU
 2. Wniosek o dofinansowanie ( formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu ).
 3. Kopia orzeczenia / wydanego przez ZUS, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
  lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998r. tj. KRUS.
 4. Zaświadczenie lekarza potwierdzające trudności osoby niepełnosprawnej w pokonywaniu pewnych ograniczeń w środowisku lub w miejscu zamieszkania, wypisanego w języku polskim, ważnego trzy miesiące ( załącznik nr  1 do wniosku).
 5. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
  w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika, opiekuna prawnego, kuratora.
 6. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych ( załącznik nr 2 do wniosku .)
 7. Oferta cenowa od sprzedawcy na planowany zakup urządzenia.

 

 1. FORMA ZAŁATWIENIA

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja o sposobie rozpatrzenie wniosku – wymienione pismo nie jest decyzją administracyjną w związku z tym nie ma trybu odwoławczego.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA

Zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie wcześniej jednak niż
po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz podjęciu przez Radę Powiatu w Olkuszu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Olkuskim.

VIII.  ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/ uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia.
  Nie usunięcie stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym komisja opiniująca wnioski kwalifikuje je do przyznania dofinansowania .
 3. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku i w dalszej kolejności sporządzana jest umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem.
 4. Po podpisaniu umowy i dostarczeniu dokumentów rozliczeniowych dokonuje się wypłaty dofinansowania i rozliczenia umowy.

 

 1. PRZYKŁADOWY ZAKRES RZECZOWY URZĄDZEŃ JAKIE MOGĄ BYĆ OBJĘTE DOFINANSOWANIEM
 2. Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu zakup: indywidualnych urządzeń akustycznych, świetlnych, wibracyjnych np. budzika świetlnego, poduszki wibracyjnej itp.
 3. Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku zakup : ciśnieniomierza mówiącego,  zegarka
  z systemem głośnomówiącym
 4. Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zakup : łóżka ortopedycznego, podnośnika wannowego, wózka toaletowego, siodełka prysznicowego.