Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności
w formie spółdzielni socjalnej

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  z dnia 27 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn.  ).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018r., poz.2342 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2020r., poz. 708).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy
  de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U z 2018r. poz.350 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018r., poz. 1025 z póź. zm.).
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
  107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013).

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski można składać w każdym czasie, w ciągu całego roku kalendarzowego.

 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,  tel. 32 643 39 41, wew. 18 lub 19, email : pfron@pcpr.olkusz

 

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może jednorazowo otrzymać środki PFRON na :
 • podjęcie po raz pierwszy działalności :
  1. gospodarczej, bez względu na formę prawną tej działalności,
  2. rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną tej działalności,
  3. w formie spółdzielni socjalnej,
 • ponowne podjecie działalności, o której mowa w punkcie 1, jeżeli zgodnie
  z jej oświadczeniem upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami, lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.
 1. Środki mogą być przyznane odrębnie każdemu Wnioskodawcy, który zamierza:
 • podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą:
  1. samodzielnie,
  2. wspólnie z innymi osobami lub podmiotami,
  3. w wyniku przystąpienia do działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez inne osoby lub podmioty,
   • zostać założycielem spółdzielni socjalnej,

3)  nabyć członkostwo w spółdzielni socjalnej w wyniku przystąpienia do tej spółdzielni po jej        założeniu.

 1. Środki :
 • mogą być przyznawane na poniesienie planowanych wydatków niezbędnych do podjęcia działalności, w szczególności dotyczących : nabycia lub wytworzenia środków trwałych, nabycia innych produktów i usług, w tym remontowych, pomocy prawnej, szkoleń, konsultacji i doradztwa, nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń – jeżeli zostały uwzględnione we wniosku,

2) obejmują kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, związanego
z przedmiotami opodatkowania określonymi w punkcie 1.

 1. Rozpatrując wniosek bierze się pod uwagę:
 • formę prawną i sposób wykonywania planowanej działalności,

2) wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą
albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia Wnioskodawcy do tej działalności,

3)   popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,

4)   planowane wydatki, które Wnioskodawca zamierza sfinansować z wnioskowanych środków,

5)   wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy,

6)   uprawnienia i kwalifikacje:

 1. Wnioskodawcy, w przypadku samodzielnego wykonywania czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji
 2. Wnioskodawcy lub innych osób, w przypadku wykonywania przez nie czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji,
 • doświadczenie i umiejętności Wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności,
 • zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki Wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej,
 • wysokość pozostających w dyspozycji Powiatu środków PFRON przeznaczonych na to zadanie w danym roku.

 

 1. Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności
  w  formie spółdzielni socjalnej wynosi  maksymalnie do 60% :
 • sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia , w przypadku zobowiązania do prowadzenia tej działalności lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej
  12 miesięcy,
 • piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do
  prowadzenia tej działalności lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres
  co najmniej 24 miesięcy.
 1. O wszelkich zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku Wnioskodawca informuje PCPR w Olkuszu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ich wystąpienia.
 2.   Wysokość przyznanych środków, sposób wypłacenia, zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków  oraz zasady rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy Powiatem a Wnioskodawcą.
 3. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę przed podpisaniem umowy nie mogą zostać zrefundowane.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY :
 2. Wniosek o dofinansowanie ( formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu ).
 3. Dokumenty potwierdzające :
 • wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą
  albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia Wnioskodawcy do tej działalności,
 • dokonanie czynności pozwalających na zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą planowanej działalności,
 • dokonanie czynności, które pozwalają na zapewnienie płynnej współpracy z dostawcą
  i kontrahentami
 • wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy,
 • uprawnienia i kwalifikacje Wnioskodawcy lub innych osób wymagane w planowanej działalności,
 • doświadczenie i umiejętności Wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności,
 • zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki Wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej.
 1. Oświadczenia Wnioskodawcy i informacje dodatkowe do wniosku ( załącznik nr 1 do wniosku).
 2. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych ( załącznik nr 2 do wniosku).

 

 1. FORMA ZAŁATWIENIA

Umowa cywilnoprawna na przyznanie środków  na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku – wymienione pismo nie jest decyzją administracyjną
w związku z tym nie ma trybu odwoławczego.

 

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA

Wnioskodawca jest informowany o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu w Olkuszu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Olkuskim.

 

VIII.  ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/ uchybień w złożonym wniosku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia w ciągu 14 dni

od otrzymania wezwania. Nie usunięcie stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Termin ten może zostać przedłużony
na wniosek Wnioskodawcy , jeżeli usuniecie nieprawidłowości lub dołączenie dokumentów nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie Wnioskodawcy.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiat niezwłocznie informuje w formie papierowej lub elektronicznej o rozpatrzeniu wniosku , wzywając go do negocjacji warunków umowy dotyczącej przyznania środków . W przypadku uzgodnienia warunków umowy sporządza się protokół z negocjacji.
 2. W dalszej kolejności w ciągu 14 dni od zakończenia negocjacji zawierana jest umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem
 3. Przed przelaniem środków na ten cel Wnioskodawca musi przedstawić odpowiednio :
 • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zobowiązanie spółdzielni do przyjęcia Wnioskodawcy w poczet członków spółdzielni socjalnej,
 • innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności,

oraz dokonać ustanowienia zabezpieczeń prawnych zwrotu przyznanych środków.

 1. Rozliczenie umowy następuje po dokonaniu wszystkich zobowiązań Wnioskodawcy wynikających z zawartej umowy.