PAMIĘTAJ PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO!!

Jeśli Ty lub Twoje dzieci doświadczacie przemocy i nie wiesz, do kogo się zwrócić …

Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub wiesz, że ktoś inny cierpi z tego powodu …

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia.
Pamiętaj, że masz prawo do szacunku i godnego traktowania.

We własnym domu powinieneś i masz prawo czuć się bezpiecznie.

Zawsze o tym pamiętaj!

Skorzystaj z oferty
Punktu Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków
i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich!!!
Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy tez poziomu wykształcenia członków rodziny.

 

Przemoc jest zjawiskiem społecznym niewystępującym tylko w rodzinie, ale również można ją zaobserwować w grupach rówieśniczych, w szkołach, na ulicy, na stadionach może być również związana z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych zjawisk związanych z przemocą jest dążenie do podporządkowania sobie i wykorzystania słabszej strony przez silniejszą.

W Polsce ok. 800 tys. kobiet rocznie pada ofiarą jakiegoś rodzaju przemocy, ok. 150 Polek ginie w wyniku tzw. nieporozumień domowych; średnio kobieta 25 razy doświadcza przemocy, zanim zgłosi się na policję, a zgłasza się jedynie 12% ofiar.

Przemoc domowa jest przestępstwem określonym w art. 207 kodeksu karnego.

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą (…) albo nad małoletnim lub nad osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (…)”.

Przemoc w rodzinie występuje w różnych formach:

 • przemoc fizyczna- popychanie, policzkowanie, szarpanie, nie udzielenie koniecznej pomocy itp.
 • przemoc psychiczna (słowna)- różnorodne agresywne zachowania werbalne (stała krytyka, wyśmiewanie poglądów, domaganie się posłuszeństwa, wyzywanie, upokarzanie, groźby, itp.).
 • przemoc seksualna- wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, itp.
 • przemoc ekonomiczna- może charakteryzować się tym, iż sprawca odbiera zarobione pieniądze ofierze, uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej, czy też nie zaspokaja podstawowych potrzeb materialnych rodziny.

Przemoc domowa zazwyczaj jest procesem i w wielu przypadkach trwa nawet kilkanaście lat. Znęcanie ma tendencję do powtarzania się.

Zgodnie z art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.” „Niebieska karta” dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej o znęcanie się.

Nie jest prawdą, że aby doszło do przemocy w rodzinie, sprawca musi być pod wpływem alkoholu, jednak trzeba zaznaczyć, iż alkohol jest jednym
z czynników wyzwalających przemoc.

Problem nałogu alkoholowego, jak każdy inny problem społeczny, nie kończy się jedynie na osobie uzależnionej, lecz skupia się także na najbliższym jej otoczeniu, a przede wszystkim na rodzinie. Nadużywanie alkoholu dezorganizuje funkcjonowanie głównej komórki społecznej, jaką jest rodzina, wprowadzając do niej szereg patologii, z których najczęściej spotykaną jest przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie każda gmina powołuje Zespół Interdyscyplinarny, w którego skład, wchodzą przygotowani do skutecznego zajmowania się problematyką przemocy specjaliści. Zadaniem Zespołu jest kompleksowe zajmowanie się rodzinami oraz monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowanie o tym odpowiednich służb. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się również zbieraniem i przekazywaniem informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, jak również gromadzeniem informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych (bądź wspieranie już istniejących placówek).

 

Powiedzmy PRZEMOCY stanowcze NIE!!!

W przypadku zaobserwowanych lub doświadczanych przez Ciebie przejawów przemocy powiadom Policję, Prokuraturę, w razie konieczności  i przy doznaniu obrażeń ciała zawiadom niezwłocznie pogotowie ratunkowe. Zgłoś się do Zespołów Interdyscyplinarnych, działających przy każdym gminnym i miejskim ośrodku pomocy społecznej.

Skorzystaj także z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

 

W sytuacjach zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia zadzwoń pod numer:
997 – Policja,
999 – Pogotowie Ratunkowe,
112 – Europejski Numer Alarmowy.

Jeżeli sprawca przestępstwa, w wyniku którego zostałaś(eś) pokrzywdzona(y), został skazany na karę pozbawienia wolności, ale nie przebywa w zakładzie karnym (sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności albo zastosował warunkowe zwolnienie z odbycia reszty w/w kary z jednoczesnym oddaniem skazanego pod dozór kuratora sądowego) i w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności:
– ponownie dopuścił się aktu przemocy wobec Ciebie lub innej osoby najbliższej,
– naruszył obowiązki nałożone na niego przez sąd,
– popełnił inne przestępstwo,
możesz podjąć stosowne kroki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Twojego i Twojej rodziny oraz poniesienie konsekwencji prawnych przez sprawcę przemocy.

 

MASZ PRAWO DO:

 1. powiadomienia Policji w sytuacji poczucia zagrożenia o Twoje życie lub zdrowie także w przypadku, gdy sprawcą przemocy lub groźby jej użycia jest najbliższa Ci osoba.
 2. uzyskania od lekarza pierwszego kontaktu zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
 3. zawiadomienia o w/w zdarzeniach kuratora sądowego sprawującego dozór nad skazanym, który:
  – może udzielić sprawcy pisemnego upomnienia, skutkującego, w razie naruszenia warunków tam zawartych, złożeniem odpowiedniego wniosku do sądu,
  – wnioskować do sądu o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności albo odwołanie warunkowego zwolnienia z odbycia reszty w/w kary. Kurator może także złożyć do sądu wnioski o nałożenie wobec osoby skazanej za przemoc w rodzinie następujących obowiązków:
  – powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających,
  – poddania się leczeniu odwykowemu albo oddziaływaniom terapeutycznym,
  – uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
  – powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
  – powstrzymania się od kontaktowania z pokrzywdzonym w określony sposób,
  – powstrzymania się od zbliżania do pokrzywdzonego,
  – opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
 4. skorzystania z telefonu interwencyjno-informacyjnego: 801-12-00-02, którego celem jest udzielenie pokrzywdzonym niezbędnej pomocy psychologicznej lub prawnej, a przede wszystkim, w razie zaistnienia odpowiednich okoliczności, podjęcie przez stosowne służby działań interwencyjnych zmierzających m.in. do izolacji sprawcy przemocy oraz postawienia go przed sądem.
  (Szczegóły dotyczące w/w telefonu dostępne są na stronie internetowejparpa.pl oraz www.niebieskalinia.info,www.ms.gov.pl .)
 5. skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, a także innej niezbędnej pomocy, udzielanej przez:
  – Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania
  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  – Sąd Rejonowy – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 6. skorzystania w ściśle określonych przypadkach z kompensaty wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. 169, poz. 1415 z późn. zm.).
  (wzór formularza wniosku o przyznanie kompensaty jest dostępny na stronie ms.gov.pl w zakładce „Działalność” -> „Pokrzywdzeni przestępstwem” -> „Kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw”).

PAMIĘTAJ!

Jeśli sprawca przestępstwa przebywa w zakładzie karnym, w sytuacji gdy chcesz zostać poinformowana(y) o jego zwolnieniu, ucieczce, udzielonej mu przepustce, przerwie bądź warunkowym zwolnieniu z zakładu karnego musisz złożyć stosowny wniosek, w przeciwnym razie odpowiednie organy nie będą zobligowane do uprzedzenia Cię o tym fakcie. Wniosek ten należy złożyć do sądu, który skierował orzeczenie do wykonania (orzekł o osadzeniu sprawcy w zakładzie karnym) i przesłał Ci pouczenie o tym uprawnieniu.

Pamiętaj również o powiadomieniu właściwego sądu penitencjarnego (którym jest sąd okręgowy, w okręgu którego skazany przebywa) oraz dyrektora właściwego zakładu karnego, o każdej zmianie adresu Twojego zamieszkania/pobytu. Tylko w ten sposób umożliwisz w/w organom skuteczne udzielenie Ci przedmiotowej informacji.

INFORMACJE DODATKOWE:

W razie wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” i uzyskania od przedstawiciela właściwej instytucji (jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty lub ochrony zdrowia) pouczenia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zapoznaj się z informacjami tam zawartymi (Niebieska Karta – B).

 

UWIERZ

UWIERZ, ŻE MASZ W SOBIE SIŁĘ, ŻEBY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE

Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich.

Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy tez poziomu wykształcenia członków rodziny.

ZADAJ SOBIE PYTANIE

CZY ZDARZA SIĘ, ŻE KTOŚ BLISKI:

 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
 • niszczy Twoją własność?
 • mówi Ci, że wie, co jest słuszne dla ciebie?
 • ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz?
 • stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie)?
 • mówi Ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz?
 • nie pozwala Ci widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną?
 • dusi, kopie, obezwładnia, wykręca ręce?
 • grozi Ci nożem, siekierą, bronią palną?
 • grozi Ci, że cię zabije lub dotkliwie zrani?
 • obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi Ci, że wszystkiemu Ty jesteś winna?
 • zmusza Cię do pożycia seksualnego?
 • zmusza Cię do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się nie podobają?
 • straszy Cię, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali Ci pomóc?
 • zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać?
 • zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw?
 • grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?
 • przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak Cię pobił?
 • czy czujesz się nieswojo, gdy dochodzi do spotkania z twoimi przyjaciółmi w obecności partnera?
 • czy w czasie trwania małżeństwa zerwałaś kontakty z przyjaciółmi, rodziną?
 • czy jesteś z partnerem, bo mówił Ci, że Cię zabije, jeśli od niego odejdziesz?
 • czy kiedykolwiek byłaś tak pobita przez partnera, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?
 • czy czujesz się zagrożona w swoim domu?
 • Porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Nie wstydź się. Za przemoc jest odpowiedzialny ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty.
 • Zadzwoń do „Niebieskiej Linii”. Tam możesz porozmawiać z psychologiem, który pomoże ustalić najlepsze i odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie ( numer: 801 12 00 02 )
 • Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Ciebie bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób. Za przemoc zawsze jest odpowiedzialna osoba, która ją czyni a nie Ty!
 • Wzywaj policję (tel. 997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia Niebieskiej Karty. Policja ma obowiązek zareagować na Twoje wezwanie i zapewnić Ci bezpieczeństwo.
 • Szukaj pomocy u specjalistów. Kiedy uzyskasz wsparcie i informacje to poczujesz się lepiej.
 • Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur prawnych, takich jak: alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa!

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś twierdząco,

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie!!!