kontakt:
Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pok. nr 14
telefon:
(32) 643-39-41

Opis sprawy/zadania

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, nie pozostająca w zatrudnieniu może zostać przyznany pracodawcy jeżeli zobowiązał się do zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy i złożył odpowiedni wniosek .

Kogo dotyczy

Pracodawców

Wymagane dokumenty

Wniosek Wn-W o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.

Formularze i wnioski do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21
Wnioski oraz załączniki:
do-pobrania

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego21, tel. 032 6433941
Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w/m.

Termin

załatwienia sprawy Wnioski rozpatrywane są zgodnie z procedurą zawartą
w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 11.03.2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz po dokonaniu podziału środków PFRON na poszczególne zadania przez Radę Powiatu.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011r. Nr 127; poz.721 z późn.zm.),
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn.zm.),
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz.121 z późn.zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. poz.93, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MPiPS w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U z 2014 r. poz. 1550 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przesiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 952 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.