kontakt:
Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pok. nr 14
telefon:
(32) 643-39-41

Opis sprawy/zadania

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych może dotyczyć:

a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosowanie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
d) zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,
e) szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
f) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w lit.a-c.

Kogo dotyczy

Pracodawców

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych we wniosku.

Formularze i wnioski do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21
Wnioski oraz załączniki do pobrania tutaj.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego21, tel. 032 6433941

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, po dokonaniu podziału środków PFRON na poszczególne zadania przez Radę Powiatu.

Podstawa prawna

Podstawa prawna dot. zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 r. Nr 127; poz. 721 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U z 2014 r. poz. 1987 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia na każde przystosowane stanowisko pracy na warunkach i w wysokości określonych w umowie. Stanowiska pracy wymagają opinii Państwowej Inspekcji Pracy.