kontakt:
Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pok. nr 14
telefon:
(32) 643-39-41

Opis sprawy/zadania

Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej mogą być udzielone osobie niepełnosprawnej na:
1. podjęcie działalności po raz pierwszy,
2. ponowne rozpoczęcie działalności, jeśli od daty wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo cofnięcia koncesji upłynęło 12 miesięcy.

Kogo dotyczy

O środki może się ubiegać osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu; jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. Środki te można otrzymać tylko jeden raz.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z kompletem załączników wg wzoru Wn – 0

Formularze i wnioski do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21
Wnioski oraz załączniki do pobrania tutaj.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego21, tel. 032 6433941

Termin załatwienia sprawy

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z procedurą zawartą w Rozporządzeniu MPIPS z dnia 17.10.2007r. oraz po dokonaniu podziału środków PFRON na poszczególne zadania przez Radę Powiatu.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 r. Nr 127; poz. 721 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn.zm.),
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz.121 z późn.zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. poz.102, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MPiPS w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U z 2014 r. poz. 1550 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnictwa (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o udzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 952 z późn.zm).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.