kontakt:
Zespół ds. Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych
pok. nr 14
telefon:
(32) 643-39-41

Opis sprawy/zadania

Dofinansowanie przez Starostę ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne – do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

Kogo dotyczy

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:
1. nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona,
2. nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z kompletem załączników wskazanych we wniosku.

Formularze i wnioski do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21
Wnioski oraz załączniki do pobrania tutaj.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego21, tel. 032 6433941

Termin załatwienia sprawy

Wnioskodawca zostaje powiadomiony przez starostę o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletną dokumentacją oraz po dokonaniu podziału środków na poszczególne zadania przez Radę Powiatu.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 r. Nr 127; poz. 721 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnictwa (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U z 2014 r. poz. 1550 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Osoba starającą się o dofinansowanie nie może posiadać zaległości w zobowiązaniach wymagalnych wobec PFRON i zaległości podatkowych.