kontakt:
Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pok. nr 14
telefon:
(32) 643-39-41

Opis sprawy/zadania

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące
w budynku mieszkalnym lub lokalu, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania utrudniają wykonywanie podstawowych czynności lub kontaktów z otoczeniem osobom niepełnosprawnym

Kogo dotyczy

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych z załącznikami:
1. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o niezdolności do pracy,
2. kopie orzeczeń o niepełnosprawności, osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób,
3. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, potwierdzające trudności w poruszaniu się i potrzeby likwidacji barier architektonicznych,
4. potwierdzenie stałego zameldowania,
5. tytuł prawny do lokalu w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych / akt własności, umowa najmu/

Formularze i wnioski do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21
Wnioski oraz załączniki do pobrania tutaj.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego21, tel. 032 6433941

Termin załatwienia sprawy

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia.
W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje się wnioskodawcę o występujących uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U
z 2011 r Nr 127; poz. 721 z późn. zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON; (Dz.U
z 2013r; poz.1190 z późn. zm. ).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Podstawą dofinansowania zadania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym. Wysokość dofinansowania wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż w wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.