Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu ogłasza nabór do udziału

w projekcie „Aktywni razem”
dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja trwa od 1 stycznia do 28 lutego 2021 roku.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie powiatu olkuskiego i równocześnie będących:
1) osobami z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej,

2) korzystającymi z form pieczy zastępczej,
3) osobami niepracującymi opiekującymi się dziećmi z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki wsparcia, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym:
– treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
– usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
– poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
– poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, racjonalne usprawnienia
– kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
– staże, praktyki zawodowe, wolontariat,
– zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
Warunkiem przystąpienia do naboru jest:
złożenie w terminie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. następujących dokumentów:
– ankiety rekrutacyjnej
– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
– kopii orzeczenia ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób z niepełnosprawnością)
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych  zarejestrowanych
– zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informację o tym czy odprowadzane są składki i z jakiego tytułu w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Wymagane dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21 w Zespole ds. realizacji projektów EFS, pokój nr 12 od 7:00 do 15:00.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 643-39-41 wew. 16 lub 17.

 

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych
ANKIETA REKRUTACYJNA 2021