Cykl przemocy składa się na ogół z trzech faz:

 1. fazy narastającego napięcia (wzrost napięcia i natężenia sytuacji konfliktowych),
 2. fazy ostrej przemocy (wybuch gniewu i rozładowania agresji),
 3. fazy miodowego miesiąca (faza skruchy ze strony sprawcy- bez specjalistycznej pomocy kończy się nawrotem przemocy).

stop przemocy3

Zgodnie z art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu
o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.” „Niebieska karta” dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej o znęcanie się.

Nie jest prawdą, że aby doszło do przemocy w rodzinie, sprawca musi być pod wpływem alkoholu, jednak trzeba zaznaczyć, iż alkohol jest jednym z czynników wyzwalających przemoc.
Problem nałogu alkoholowego, jak każdy inny problem społeczny, nie kończy się jedynie na osobie uzależnionej, lecz skupia się także na najbliższym jej otoczeniu, a przede wszystkim na rodzinie. Nadużywanie alkoholu dezorganizuje funkcjonowanie głównej komórki społecznej, jaką jest rodzina, wprowadzając do niej szereg patologii, z których najczęściej spotykaną jest przemoc w rodzinie.

PRZEMOC – INFORMACJE OGÓLNE

„Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2012-2015″ zatwierdzony i przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 19.10.2011r. Nr IX/114/2011.

Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków
i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich!!!

Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy tez poziomu wykształcenia członków rodziny.

Przemoc jest zjawiskiem społecznym niewystępującym tylko w rodzinie, ale również można ją zaobserwować w grupach rówieśniczych, w szkołach, na ulicy, na stadionach może być również związana z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych zjawisk związanych z przemocą jest dążenie do podporządkowania sobie i wykorzystania słabszej strony przez silniejszą.

Przemoc domowa jest przestępstwem określonym w art. 207 kodeksu karnego.

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą (…) albo nad małoletnim lub nad osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (…)”.

BEZPŁATNA POMOC

Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej

Prowadzimy poradnictwo specjalistyczne:

 • poradnictwo rodzinne
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo pedagogiczne
 • poradnictwo prawne
 • interwencja kryzysowa
 • doradztwo i edukacja
 • warsztaty pracy z rodziną
 • warsztaty dla rodziców
 • grupy wsparcia
 • zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy

SZUKASZ INFORMACJI, POMOCY, WSPARCIA W ROZWIĄZANIU SWOICH ŻYCIOWYCH PROBLEMÓW

JESTEŚMY PO TO ABY CI POMÓC!!!

Od poniedziałku do piątku dyżurują specjaliści

Prawnik Poniedziałek 1600-2000
Psycholog dziecięcy Środa
Piątek
1000-1200
1215-1415
Psycholog Poniedziałek
Czwartek
1500-1700
1500-1700
Warsztaty pracy z rodziną Wtorek 1500-1900