Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III”- edycja 2024.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Można otrzymać dofinansowanie do:

  • zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (obszar A);
  • likwidacja barier architektonicznych (obszar B), poprzez dostosowanie obiektów (szkół, środowiskowych domów samopomocy, urzędów gminnych i powiatowych) do potrzeb osób niepełnosprawnych – np. podjazdy, podnośniki, windy, przystosowanie sanitariatów;
  • utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych (obszar C);
  • likwidacja barier transportowych (obszar D), poprzez dofinansowanie zakupu mikrobusów, autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek rehabilitacyjnych;
  • remont lub modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej (obszar F);
  • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (obszar G).

Pełna treść programu, kierunki i warunki brzegowe dostępna pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku-1/

WNIOSKI DOTYCZĄCE OBSZARÓW B, C, D, F i G PROGRAMU BĘDĄ PRZYJMOWANE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLKUSZU DO 15 LUTEGO 2024 ROKU.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON w Krakowie ul. Na Zjeździe 11 – nr tel. (12) 31 21 418.

Wszelkich informacji dotyczących programu udziela pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu – Ewa Filus pod nr tel. (32) 643 39 41 wew. 18.

Szczególną uwagę zwracamy na realizację obszaru E programu, dzięki któremu powiaty, gminy i organizacje pozarządowe mogą otrzymywać dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane są w trybie ciągłym.