Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni bez barier” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 oraz ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

Równocześnie prosimy o zamieszczenie pod informacją poniższych linków:

linki do informacji o konkursie:

https://bip.malopolska.pl/spolkusz,a,2242544,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-ramach-projekt.html

https://bip.malopolska.pl/spolkusz,a,2242560,nabor-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowychpodmiotow-.html