Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy został wybrany Pan Grzegorz Nocoń zamieszkały Olkusz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Oferta złożona przez Pana Grzegorza Nocoń spełnia wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Inspektor w Zespole ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ponadto Pan Grzegorz Nocoń wykazał się znajomością zagadnień z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do niej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej, co potwierdził wynikiem z testu kwalifikacyjnego.