Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy zostaną zakwalifikowani do usług opieki wytchnieniowej.
Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Olkuskiego i będzie świadczona w ramach:

  • pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00. Limit godzin usług na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosić będzie nie więcej niż 190 godzin.
  • pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego dla wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym – limit dni opieki wytchnieniowej na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosić będzie nie więcej niż 11 dób.

Informacja o naborze do Programu zostanie ogłoszona w dniach 23-31 stycznia 2023 r. i udostępniona zostanie wówczas Karta zgłoszenia do Programu.