fundusze

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni bez barier”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

I.  Rodzaj zadania. Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej następuje w ramach projektu Aktywni bez barier realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. W ramach konkursu przewiduje się powierzenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadania obejmującego:

1) przeprowadzenie doradztwa zawodowego,

2) przeprowadzenie kursów zawodowych,

3) organizację staży zawodowych,

4) wypłaty stypendiów stażowych i wszystkich pochodnych od wypłat,

5) przeprowadzenie badań lekarskich dla osób odbywających staż,

6) wypłaty stypendiów szkoleniowych dla osób odbywających szkolenia zawodowe i wszystkich pochodnych od wypłat,

7) wynagrodzenie dla 2 opiekunów stażystów. Szczegółowy opis zadania znajduje się w załączniku do Ogłoszenia o otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Zarząd Powiatu w Olkuszu przeznacza na realizację zadania środki finansowe do łącznej kwoty 111.154,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

III.  Zasady przyznawania dotacji.

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego realizowanego w roku budżetowym 2023 środki finansowe na rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy płatne z budżetu Powiatu Olkuskiego Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2367.

2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z póz. zm.).

3. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Oferta powinna spełniać wszelkie wymogi określone na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania. Do oferty należy dołączyć:

– załączniki określone we wzorze oferty stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

– posiadane rekomendacje uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów.

Uwaga! Kopie załączonych dokumentów prosimy potwierdzić za zgodność z oryginałem, opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu, chyba, że odrębne przepisy nie przewidują takiego poświadczenia.

6. Dotacja przyznana w ramach zadania może być udzielana jedynie na pokrycie kosztów z nim związanych.

7. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów nie związanych z realizacją zadania.

8. Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie wydatki dotyczące zadań rozpoczynających się po zawarciu umowy.

IV.    Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się w następujący sposób:

1) przeprowadzenie kursów zawodowych, przeprowadzenie doradztwa zawodowego i organizacja staży zawodowych realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 roku.

2) termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2023 roku.

2. Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia i podsumowania zadania. Należy w nim uwzględnić czas na dokonanie płatności zobowiązań dotyczących realizacji zadania. Zleceniobiorca powinien dokonać zwrotu i rozliczenia niewykorzystanej dotacji dotyczącej zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o finansach publicznych.

3. Zleceniobiorcą zadania może być wyłącznie podmiot, który prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

4. W części dotyczącej realizacji kursów zawodowych dopuszcza się możliwość wykonania określonej części zadania przez inny podmiot niebędący stroną umowy, za którą odpowiedzialność ponosi zleceniobiorca.

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia informacji na temat osób pracujących przy wykonaniu powierzonego zadania z podaniem ich imienia, nazwiska oraz kwalifikacji potwierdzających możliwość realizacji zadania przez danego specjalistę.

6. Uczestnicy realizowanego zadania muszą być informowani o finansowaniu zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

7. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

V.    Termin składania ofert. Oferty, według wzoru określonego w rozporządzeniu, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert – Projekt Aktywni bez barier dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2023 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) lub na adres mailowy: pcpr@pcpr.olkusz.pl      Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu www.sp.olkusz.pl   w zakładce organizacje pozarządowe. Uwaga! Oferta, która wpłynie po w/w terminie nie będzie objęta procedurą konkursową. Osobą uprawnioną do kontaktowania się w sprawach dotyczących procedury oraz przedmiotu zamówienia będzie pracownik projektu Aktywni bez barier realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. Informacji udziela się w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 643-39-41 w. 16 lub 17. Zastrzega się prawo do przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

VI.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Termin: Zarząd Powiatu w Olkuszu rozstrzygnie konkurs niezwłocznie po upływie terminu składania ofert i po uzyskaniu opinii i rekomendacji komisji konkursowej do opiniowania ofert, a stosowna umowa zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.

Tryb wyboru ofert:Wybór oferty zostanie dokonany w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kryteria wyboru oferty:

1. Ocena celu i możliwości realizacji zadania, doświadczenie oraz rzetelność dotychczas realizowanych zadań publicznych, rzetelny opis planowanych zadań i ich zakres merytoryczny – liczba punktów od 0 do 10.

2. Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – liczba punktów od 0 do 5.

3. Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków podmiotu uprawnionego – liczba punktów od 0 do 5.

4. Ocena proponowanej jakości i sposobu wykonania zadania oraz kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie – liczba punktów od 0 do 10. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 30.

Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która uzyska największą ilość punktów.

VII.  Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

W 2021 r. i 2022 r. Powiat Olkuski realizował zadanie publiczne tego samego rodzaju: przeprowadzenie doradztwa zawodowego, kursów zawodowych i staży zawodowych. Koszt/dotacja przekazana organizacji pozarządowej – Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” Chechło, ul. Hutnicza 26, 32-310 Klucze wyniósł:

– w 2021 roku przekazano:

1) dotację w kwocie 50 000,00 złotych, która została uznana za wykorzystaną i rozliczoną na kwotę 49.846,73 zł,

2) dotację w kwocie 38.500,00 złotych, która została uznana za wykorzystaną i rozliczoną na kwotę 37 712,10 zł.

– w 2022 roku przekazano dotację w kwocie 19.500,00 złotych, kwota 12 443,11 złote została uznana za wykorzystaną i rozliczoną.

VIII.  Informacje dodatkowe.

1. Organ administracji publicznej unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

– nie złożono żadnej oferty;

– żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu;

– nie leży w interesie publicznym – brak środków finansowych na realizację zadania.

2. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletnie pozostaną nierozpatrzone.

3. Od wyników konkursu nie przysługuje stronom odwołanie.

Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk

Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu Aktywni bez barier współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

DORADZTWO ZAWODOWE

Opis zadania: Zarząd Powiatu w Olkuszu zamierza powierzyć przeprowadzenie przez doradcę zawodowego zajęć w zakresie doradztwa zawodowego dla osób przebywających w pieczy zastępczej i dla osób z niepełnosprawnościami. Działanie to jest jednym z elementów projektu konkursowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

Szczegóły dotyczące zadania:

1. Ilość osób biorąca udział w zajęciach: 12 , w tym osób z niepełnosprawnościami i 5 osób przebywających w pieczy zastępczej.

2. Uczestnicy na czas trwania spotkań z zakresu doradztwa zawodowego muszą być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zleceniobiorca musi zapewnić materiały szkoleniowe, przybory, itp., które zostaną wykorzystane przez uczestnika projektu do zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie spotkań (jeden egzemplarz dla zleceniodawcy).

3. Po zakończeniu spotkań z doradztwa zawodowego uczestnik otrzyma zaświadczenie z odbytych zajęć z widniejącymi logotypami EFS, RPO, WM.

4. Zaplanowano zajęcia indywidualne doradcy zawodowego z każdym uczestnikiem projektu po 5 godzin, czyli łącznie 60 godzin dla 12 osób.

5. Zleceniobiorca powinien zapewnić wysoką jakość szkoleń oraz wysokie kwalifikacje kadry. Osoba prowadząca zajęcia będzie odpowiadała na indywidualne potrzeby każdego uczestnika projektu.

6. Zajęcia z doradcą zawodowym winny odbywać się na terenie miasta Olkusz w dni robocze.

7. Spotkania odbędą się w lokalu wskazanym przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca ustali ze Zleceniodawcą dokładne daty i godziny przeprowadzenia zajęć z uczestnikami projektu.

8. Osoba, która zostanie wskazana przez Zleceniobiorcę do prowadzenia zadania musi posiadać wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i minimum 2 letnie doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy. Osoba ta powinna znać problematykę rynku pracy, posiadać wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego, znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wiedzę z zakresu przepisów prawa normujące zasady poradnictwa zawodowego.

9. Zleceniobiorca musi posiadać wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (art. 18 ust.1 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH

Opis zadania: Zarząd Powiatu w Olkuszu zamierza powierzyć przeprowadzenie 10 kursów zawodowych dla 14 osób, w tym 6 osób z pieczy zastępczej i 8 osób z niepełnosprawnościami. Działanie to jest jednym z elementów projektu konkursowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. W ramach tego zadania zostaną przeprowadzone następujące kursy i szkolenia:

1. Uprawnienia SEP.

2. Kurs Operator wózka  widłowego.

3. Kurs obsługi programu finansowo – księgowego „COMARCH OPTIMA.

4. Kurs Prawa jazdy kat. C.

5. Kurs komputerowy – ECDL Base.

6. Kurs pozycjonowanie stron www SEO z ECDL.

7. Kurs grafiki komputerowej z ECDL.

8. Kurs projektowanie stron www z kursem komputerowym ECDL.

9. Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej.

10. Kurs masażu.

Szczegóły dotyczące zadania:

1. Uczestnicy na czas trwania kursów zawodowych i szkoleń muszą być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Zleceniobiorca musi zapewnić materiały szkoleniowe, przybory, itp., które zostaną wykorzystane przez uczestnika projektu do zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie kursów (jeden egzemplarz dla zleceniodawcy).

3. Zleceniobiorca zapewni catering na czas trwania szkolenia pod warunkiem, że czas szkolenia jest równy bądź dłuższy niż 8 godzin dydaktycznych, nie wliczając przerwy, w ciągu 1 dnia.

4. Zleceniobiorca wypłaci uczestnikom kursów i szkoleń stypendia szkoleniowe wraz ze wszystkimi pochodnymi. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby uczestniczące w szkoleniach podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

5. Kursy zawodowe odbędą się na terenie miasta Olkusza. W przypadku nie posiadania przez Zleceniobiorcę specjalistycznej bazy szkoleniowej na terenie miasta Olkusza, dopuszcza się przeprowadzenie kursów na terenie województwa śląskiego lub małopolskiego. W przypadku kursu odbywającego się poza miastem Olkusz, koszty dojazdu uczestnika do miejsca szkolenia ponosi Zleceniodawca.

6. Po zakończeniu kursu zawodowego uczestnik otrzyma zaświadczenie z odbytych zajęć oraz w przypadku zdanego egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje uczestnik otrzyma certyfikat lub dokument uprawniający do wykonywania zawodu. Egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. Zleceniobiorca nie ponosi dalszych kosztów w przypadku niezdanego egzaminu państwowego, potwierdzającego zdobyte kwalifikacje przez uczestnika kursu.

7. Zleceniobiorca po zakończeniu kursu dostarczy Zleceniodawcy poniższe dokumenty:

– listy obecności uczestnika potwierdzające udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych potwierdzone własnoręcznym podpisem uczestnika oraz podpisem prowadzącego zajęcia,

– listy obecności osób prowadzących dane zajęcia/spotkanie potwierdzone własnoręcznym podpisem,

– listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych,

– ksero wydanych zaświadczeń, certyfikatów/dyplomów lub innych dokumentów oraz potwierdzenie ich odbioru.

8. Wydane dokumenty winny zawierać niezbędne logotypy Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz logo Małopolski.

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSÓW I SZKOLEŃ:

Kurs zawodowy – uprawnienia SEP – usługa kompleksowa składająca się z przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej i cateringu.

1. Minimalna liczba godzin szkoleniowych – 30.

2. Liczba uczestników – 1 osoba.

3. Zakres szkolenia:

1) Budowa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

– przewody elektroenergetyczne;

– zabezpieczenia, łączniki i sprzęt instalacyjny;

– oświetlenie;

– urządzenia napędowe;

– linie napowietrzne;

– linie kablowe;

– rozdzielnice;

– baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej;

– spawarki i zgrzewarki;

– urządzenia elektrotermiczne;

– urządzenia do elektrolizy;

– zespoły prądotwórcze;

– prostowniki i akumulatory;

– urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

2) Montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

– narzędzia i sprzęt pomocniczy;

– prace montażowe.

3) Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

– wymagania kwalifikacyjne;

– organizacja prac przy urządzeniach do 1 KV;

– ogólne zasady eksploatacji;

– eksploatacja instalacji elektroenergetycznych;

– eksploatacja urz. napędowych;

– eksploatacja urz. oświetlenia;

– eksploatacja linii napowietrznych;

– eksploatacja linii kablowych;

– eksploatacja rozdzielnic;

– eksploatacja baterii kondensatorów;

– eksploatacja spawarek i zgrzewarek;

– eksploatacja urządzeń elektrotermicznych;

– eksploatacja urz. do elektrolizy;

– eksploatacja zespołów prądotwórczych;

– eksploatacja prostowników i akumulatorów;

– eksploatacja urz. w wyk. przeciwwybuchowym

4) Bezpieczeństwo

– ochrona pracy;

– działanie prądu na organizm ludzki;

– ochrona przeciwporażeniowa;

– ratowanie osób porażonych prądem;

– ochrona przeciwpożarowa.

5) Przepisy dodatkowe dla dozoru

– prowadzenie dokumentacji technicznej;

– przyłączanie urządzeń do sieci.

4. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci, m.in.: podręczników, skryptów, wydruku prezentacji itp.

5. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny sprawdzający zdobytą wiedzę oraz wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs zawodowy – operator wózka widłowego – usługa kompleksowa składająca się z przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej i cateringu.

1. Minimalna liczba godzin szkoleniowych – 35.

2. Liczba uczestników – 2 osoby.

3. Kurs powinien zakładać zajęcia teoretyczne i praktyczne.

4. Szkolenie ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

5. Program kursu umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy i zawiera tematykę minimum:

a) podział stosowanych wózków

b) budowa wózków

c) wiadomości z zakresu BHP

d) czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy

e) bezpiecznie użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana

f) wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

g) wiadomości o dozorze technicznym

h) Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych

6. Po ukończeniu kursu następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

7. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci, m.in.: podręczników, skryptów, wydruku prezentacji itp.

8. Wykonawca opłaci i skieruje na niezbędne badania lekarskie.

Kurs zawodowy – kurs obsługi programu finansowo – księgowego COMARCH OPTIMA  usługa kompleksowa składająca się z przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej i cateringu.

1. Minimalna liczba godzin szkoleniowych – 30.

2. Liczba uczestników – 1 osoba.

3. Ramowy program nauczania:

1) Wprowadzenie do systemu COMARCH ERP OPTIMA:

a) omówienie trybu zakładania firmy,

b) tworzenie i modyfikowanie planu kont,

c) tworzenie kartotek kontrahentów i pracowników,

d) definiowanie rejestrów zakupu i sprzedaży,

e) wprowadzanie bilansu otwarcia.

2) Praca w systemie na bazie dokumentów źródłowych:

a) ewidencja dokumentów prostych (m.in. PK, WZ, RW, PW),

b) ewidencja raportów kasowych i bankowych,

c) ewidencja faktur zakupu i sprzedaży,

d) ewidencja dokumentów w walucie obcej.

3) Tworzenie raportów księgowych:

a) rozliczanie rozrachunków,

b) sporządzanie raportów miesięcznych – wydruk z księgi głównej, zestawienie obrotów i sald,

c) sporządzanie rejestrów VAT.

4) Sporządzanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA rachunku zysków i strat.

5) Sporządzanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA bilansu .

6) Sporządzanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA deklaracji podatkowych.

4. Realizator zapewni właściwą organizację zajęć praktycznych i teoretycznych określonych w programie szkolenia celem przygotowania uczestnika do egzaminu.

5. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Kurs zawodowy – prawa jazdy kat. C, łączony – usługa kompleksowa składająca się z przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej i cateringu.

Minimalna liczba godzin szkoleniowych – 65. Liczba uczestników – 2 osoby. Kurs powinien zakładać zajęcia teoretyczne i praktyczne.

1. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci, m.in.: podręczników, skryptów, wydruku prezentacji, płyt CD z testami egzaminacyjnymi oraz pojazdów do nauki jazdy w zakresie kat. C – typ i marka pojazdu takie, na jakich są prowadzone egzaminy.

2. Wykonawca zapewni dostęp do placu manewrowego do zajęć praktycznych.

3. Wykonawca opłaci i skieruje na badania lekarskie, okulistyczne i psychologiczne.

4. Wykonawca zapewnia instruktorów posiadających kwalifikacje zawodowe zgodne z tematyką kursu oraz min. 2 letni staż zawodowy w prowadzeniu tego typu kursów.

5. Wykonawca przeprowadza egzamin wewnętrzny sprawdzający zdobytą wiedzę oraz wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i koordynowania egzaminu prawa jazdy kat. C.

7. Wykonawca zapewni w ramach usługi opłatę egzaminacyjną.

Kurs zawodowy – ECDL Base – usługa kompleksowa składająca się z przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej i cateringu.

1. Minimalna liczba godzin szkoleniowych – 40. B1 – Podstawy pracy z komputerem – 10 godzin. B2 – Podstawy pracy w sieci – 10 godzin. B3 – Przetwarzanie tekstów – 10 godzin. B4 – Arkusze kalkulacyjne – 10 godzin.

2. Liczba uczestników – 2 osoby.

3. Moduł B1- Podstawy pracy z komputerem:

a) znajomość kluczowych zagadnień związanych z Technologią informacyjną i Komunikacyjną, komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem,

b) uruchamianie i wyłączanie komputera,

c) efektywna praca na komputerze przy użyciu ikon i okien,

d) umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystanie z wbudowanej pomocy,

e) tworzenie prostych dokumentów i ich wydruk,

f) stosowanie głównych zasad zarządzania plikami i efektywna organizacja pracy na plikach i folderach,

g) znajomość zasad przechowywania danych i korzystanie z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych,

h) rozumienie założeń sieci komputerowych, korzystanie z opcji połączeń oraz łączenie się z siecią,

i) rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem i konieczności tworzenia kopii zapasowej danych,

j) znajomość zasad poprawnego zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia użytkowników,

4. Moduł B2 – Podstawy pracy w sieci:

a) znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci,

b) umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacja jej ustawień z wykorzystaniem różnych funkcji,

c) efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne segregowanie jego treści pod kątem wiarygodności pozyskanych informacji,

d) znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony,

e) znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej,

f) umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty,

g) używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz korzystanie z kalendarzy online.

5. Moduł B3 – Przetwarzanie tekstów

a) praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach

b) korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajność pracy

c) tworzenie i edycja niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdzielenia i wysyłania

d) wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu

e) przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej

f) dopasowanie ustawień strony

g) sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni

6. Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne

a) praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach

b) korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy

c) wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami

d) wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych

e) tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach

f) formatowanie liczb i tekstu w arkuszach

g) wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu

h) dostosowywanie ustawień strony

i) sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu:

a) stanowisko komputerowe, niezbędny sprzęt i urządzenia,

b) podręcznik lub skrypt zgodny z tematyką kursu na własność, aktualny,

c) niezbędne materiały dydaktyczne, co najmniej notatnik i długopis,

8. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i koordynowania egzaminu składającego się z wszystkich 4 modułów i certyfikacji zewnętrznej potwierdzającej uzyskanie kwalifikacji przez uprawnioną do tego instytucję.

9. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich 4 modułów kursant otrzyma certyfikat ECDL Base

10. Wykonawca zapewni w ramach usługi opłatę egzaminacyjną.

11. Wykonawca w ramach usługi zapewni wskaźnik w formie uzyskania kwalifikacji potwierdzonej zdanym zewnętrznym egzaminem na poziomie 80%.

Kurs zawodowy – pozycjonowanie stron www SEO z ECDL- usługa kompleksowa składająca się z przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej i cateringu.

1. Minimalna liczba godzin szkoleniowych – 60.

2. Liczba uczestników – 2 osoby.

Zakres kursu ECDL.

1) Moduł B1- Podstawy pracy z komputerem:

– znajomość kluczowych zagadnień związanych z Technologią informacyjną i Komunikacyjną, komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem,

– uruchamianie i wyłączanie komputera,

– efektywna praca na komputerze przy użyciu ikon i okien,

– umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystanie z wbudowanej pomocy,

– tworzenie prostych dokumentów i ich wydruk,

– stosowanie głównych zasad zarządzania plikami i efektywna organizacja pracy na plikach i folderach,

– znajomość zasad przechowywania danych i korzystanie z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych,

– rozumienie założeń sieci komputerowych, korzystanie z opcji połączeń oraz łączenie się z siecią,

– rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem i konieczności tworzenia kopii zapasowej danych,

– znajomość zasad poprawnego zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia użytkowników.

2) Moduł B2 – Podstawy pracy w sieci:

– znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci – umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacja jej ustawień z wykorzystaniem różnych funkcji,

– efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne segregowanie jego treści pod kątem wiarygodności pozyskanych informacji,

– znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony,

– znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej,

– umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty,

– używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz korzystanie z kalendarzy online.

3) Moduł B3 – Przetwarzanie tekstów:

– praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach,

– korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajność pracy,

– tworzenie i edycja niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdzielenia i wysyłania,

– wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu,

– przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej,

– dopasowanie ustawień strony,

– sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni.

4) Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne:

– praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach,

– korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy

– wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami,

– wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych,

– tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach,

– formatowanie liczb i tekstu w arkuszach,

– wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu,

– dostosowywanie ustawień strony,

– sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza.

Zakres kursu pozycjonowanie stron.

1) Zasady działania wyszukiwarek, w szczególności wyszukiwarki Google:

– widoczność strony,

– wyznaczanie celów biznesowych,

– widoczność względna,

– komunikacja a widoczność,

– redaktorzy strony i ich wpływ na widoczność,

– analiza konkurencji,

– definiowanie słów kluczowych.

2) Twój serwis www – zarządzanie treścią zgdne z SEO:

– metatagi,

– nagłówki,

– rozmieszczenie słów kluczowych,

– nawigacja a jej wpływ na pozycjonowanie,

– skuteczna treść,

– skuteczność odpowiedniej nazwy plików.

3) Comparative approaches to site promotion:

– przeglądarki, portale i wyszukiwarki,

– Virtual communities,

– linki do strony i ich wpływ na widoczność,

– linki na twojej stronie i ich wpływ na widoczność,

– użyteczność i widoczność.

4) SEO krok pierwszy – projektowanie strony i jej zawartości:

– Search Engine i użytkownik,

– proces tworzenia zapytań przez użytkowników,

– źródła zarobku przez Search Engines (SE),

– Business Models and SE,

– Web Spammers and SE,

– Crawlers, robots and spiders,

– blokowanie dostępu do stron dla SE,

– Mechanizm SE Database i zapytań.

5) Znaczenie danych:

– kryteria i obliczenia,

– selekcja szumu,

– wzmocnienia sygnału,

– linki.

6) SEO krok drugi – promocja zewnętrzna:

– submission and registration,

– directory submission and listing,

– the economics of link campaigns,

– link acquisition tactics,

– optymalizacja linków zewnętrznych,

– online communities,

– artykuły sponsorowane,

– blogi,

– fora,

– zgłaszanie strony do katalogów www,

– katalog Google,

– narzędzia do optymalizacji Google,

– Google Adwords.

3. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci, m.in.: podręczników, skryptów, wydruku prezentacji itp.

4. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny sprawdzający zdobytą wiedzę oraz wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu

5. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i koordynowania egzaminu składającego się z wszystkich 4 modułów i certyfikacji zewnętrznej potwierdzającej uzyskanie kwalifikacji przez uprawnioną do tego instytucję.

6. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich 4 modułów kursant otrzyma certyfikat ECDL Base

7. Wykonawca zapewni w ramach usługi opłatę egzaminacyjną. Wykonawca w ramach usługi zapewni wskaźnik w formie uzyskania kwalifikacji potwierdzonej zdanym zewnętrznym egzaminem na poziomie 80%.

Kurs zawodowy – kurs grafiki komputerowej z ECDL – usługa kompleksowa składająca się z przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej i cateringu.

1. Minimalna liczba godzin szkoleniowych – 50.

2. Liczba uczestników – 1 osoba. Zakres kursu ECDL Moduł B1- Podstawy pracy z komputerem:

a) znajomość kluczowych zagadnień związanych z Technologią informacyjną i Komunikacyjną, komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem,

b) uruchamianie i wyłączanie komputera,

c) efektywna praca na komputerze przy użyciu ikon i okien,

d) umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystanie z wbudowanej pomocy,

e) tworzenie prostych dokumentów i ich wydruk,

f) stosowanie głównych zasad zarządzania plikami i efektywna organizacja pracy na plikach i folderach,

g) znajomość zasad przechowywania danych i korzystanie z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych,

h) rozumienie założeń sieci komputerowych, korzystanie z opcji połączeń oraz łączenie się z siecią,

i) rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem i konieczności tworzenia kopii zapasowej danych,

j) znajomość zasad poprawnego zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia użytkowników. Moduł B2 – Podstawy pracy w sieci:

a) znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci,

b) umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacja jej ustawień z wykorzystaniem różnych funkcji,

c) efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne segregowanie jego treści pod kątem wiarygodności pozyskanych informacji,

d) znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony,

e) znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej,

f) umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty,

g) używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz korzystanie z kalendarzy online. Moduł B3 – Przetwarzanie tekstów:

a) praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach,

b) korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajność pracy,

c) tworzenie i edycja niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdzielenia i wysyłania,

d) wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu,

e) przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej,

f) dopasowanie ustawień strony,

g) sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni. Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne:

a) praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach,

b) korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy,

c) wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami,

d) wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych,

e) tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach,

f) formatowanie liczb i tekstu w arkuszach,

g) wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu,

h) dostosowywanie ustawień strony,

i) sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza. Zakres szkolenia z grafiki komputerowej:

– budowa obrazu, modele barw, kolor w obrazie,

– interfejs Adobe Photoshop,  ustawienia programu,

– ustawienia kolorów w programach Adobe,

– kadrowanie, selekcja i narzędzia do zaznaczania, szybka maska, wycinanie z tła,

– warstwy praca z warstwami, przekształcenia,

– praca z maskami warstw, obiekty inteligentne,

– narzędzia korekcji świateł, ostrości i kolorów, filtry,

– tworzenie fotomontaży,

– techniki i narzędzia retuszowania,

– efekty z reklam,

– praca z tekstem

– animacja, tworzenie panoram, przenikanie obrazów, kolaż, efekt przestrzenny,

– rozmiar i rozdzielczość,

– przygotowanie do druku,

– tworzenie własnych operacji

– ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem warstw, warstw dopasowania, maskowania warstw, trybów mieszania warstw, styli warstw filtrów i obiektów inteligentnych,

– łączenie grafiki rastrowej i wektorowej w projekcie

– przygotowanie projektów, ulotek, plakatów do druku,

– różnice między grafiką wektorową i rastrową,

– prowadzenie do programu Corel DRAW,

– arkusz roboczy Corela, ustawienia,

– atrybuty obiektów w Corel DRAW,

– rodzaje wypełnień i kontury,

– wyrównania i rozkład,

– działania na obiektach grupowanie, łączenie, spawanie,

– tekst ozdobny i akapitowy, tekst na ścieżce,

– korzystanie z siatki, linijek, prowadnic, porządkowanie kolejności rozmieszczenia obiektów za -pomocą menadżera,

– krzywe Béziera,

– efekty,

– zamiana grafiki bitmapowej na wektory,

– import plików,

– przygotowanie do druku,

– tworzenie projektu ulotki, wizytówki, plakatu.

3. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci, m.in.: podręczników, skryptów, wydruku prezentacji itp.

4. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny sprawdzający zdobytą wiedzę oraz wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu:

a) stanowisko komputerowe, niezbędny sprzęt i urządzenia,

b) podręcznik lub skrypt zgodny z tematyką kursu na własność, aktualny,

c) niezbędne materiały dydaktyczne, co najmniej notatnik i długopis,

6. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i koordynowania egzaminu składającego się z wszystkich 4 modułów i certyfikacji zewnętrznej potwierdzającej uzyskanie kwalifikacji przez uprawnioną do tego instytucję.

7. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich 4 modułów kursant otrzyma certyfikat ECDL Base

8. Wykonawca zapewni w ramach usługi opłatę egzaminacyjną.

9. Wykonawca w ramach usługi zapewni wskaźnik w formie uzyskania kwalifikacji

10. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci, m.in.: podręczników, skryptów, wydruku prezentacji itp.

11. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny sprawdzający zdobytą wiedzę oraz wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs zawodowy – projektowanie stron www z kursem komputerowym ECDL usługa kompleksowa składająca się z przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej i cateringu.

1. Minimalna liczba godzin szkoleniowych – 70.

2. Liczba uczestników –  1 osoba.

3. Zakres kursu ECDL. Moduł B1- Podstawy pracy z komputerem:

a) znajomość kluczowych zagadnień związanych z Technologią informacyjną i Komunikacyjną, komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem,

b) uruchamianie i wyłączanie komputera,

c) efektywna praca na komputerze przy użyciu ikon i okien,

d) umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystanie z wbudowanej pomocy,

e) tworzenie prostych dokumentów i ich wydruk,

f) stosowanie głównych zasad zarządzania plikami i efektywna organizacja pracy na plikach i folderach,

g) znajomość zasad przechowywania danych i korzystanie z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych,

h) rozumienie założeń sieci komputerowych, korzystanie z opcji połączeń oraz łączenie się z siecią,

i) rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem i konieczności tworzenia kopii zapasowej danych,

j) znajomość zasad poprawnego zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia użytkowników. Moduł B2 – Podstawy pracy w sieci:

a) znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci,

b) umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacja jej ustawień z wykorzystaniem różnych funkcji,

c) efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne segregowanie jego treści pod kątem wiarygodności pozyskanych informacji,

d) znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony,

e) znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej,

f) umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty,

g) używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz korzystanie z kalendarzy online. Moduł B3 – Przetwarzanie tekstów:

a) praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach,

b) korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajność pracy,

c) tworzenie i edycja niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdzielenia i wysyłania,

d) wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu,

e) przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej,

f) dopasowanie ustawień strony,

g) sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni. Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne:

a) praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach,

b) korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy,

c) wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami,

d) wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych,

e) tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach,

f) formatowanie liczb i tekstu w arkuszach,

g) wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu,

h) dostosowywanie ustawień strony,

i) sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza.

4. W zakresie pozycjonowanie stron kurs obejmuje:

a) przegląd narzędzi i technik tworzenia stron internetowych,

b) język HTML / XHTML,

c) projektowanie układu (layout) strony internetowej,

d) CSS – kaskadowe arkusze styli,

e) podstawy tworzenia stron WWW z wykorzystaniem JavaScript,

f) podstawy DHTML,

g) podstawy języka PHP,

h) grafika na stronach internetowych – przegląd narzędzi,

i) własny serwer WWW. Narzędzia służące do publikowania witryn.

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu:

a) stanowisko komputerowe, niezbędny sprzęt i urządzenia,

b) podręcznik lub skrypt zgodny z tematyką kursu na własność, aktualny,

c) niezbędne materiały dydaktyczne, co najmniej notatnik i długopis,

6. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i koordynowania egzaminu składającego się z wszystkich 4 modułów i certyfikacji zewnętrznej potwierdzającej uzyskanie kwalifikacji przez uprawnioną do tego instytucję.

7. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich 4 modułów kursant otrzyma certyfikat ECDL Base

8. Wykonawca zapewni w ramach usługi opłatę egzaminacyjną.

9. Wykonawca w ramach usługi zapewni wskaźnik w formie uzyskania kwalifikacji

10. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci, m.in.: podręczników, skryptów, wydruku prezentacji itp.

11. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny sprawdzający zdobytą wiedzę oraz wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs zawodowy – Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – usługa kompleksowa składająca się z przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej i cateringu.

1. Minimalna liczba godzin szkoleniowych – 30.

2. Liczba uczestników – 1 osoba.

3. Kurs powinien zakładać zajęcia teoretyczne i praktyczne

4. Kurs opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. do wykonywania zawodu opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej

5. Zakres kursu obejmuje:

a) Psychospołeczne uwarunkowania pracy z podopiecznym:

– elementy pedagogiki społecznej, opiekuńczej i specjalnej;

– wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej;

– wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej;

– podstawy psychopatologii.

b) Rozwiązywanie problemów podopiecznego:

– elementy organizacji i zarządzania pracy własnej;

– elementy prawa;

– polityka społeczna państwa oraz organizacja pomocy społecznej  i ochrony zdrowia w Polsce;

c) Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z ludźmi niepełnosprawnymi;

d) Opieka nad podopiecznym:

– zasady opieki nad podopiecznym;

– zasady higieny osobistej i higieny otoczenia;

– rozpoznawanie potrzeb podopiecznego; organizacja czasu wolnego podopiecznym;

– zasady udzielania pierwszej pomocy;

– higiena żywienia;

– wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;

– rozpoznawanie zaburzeń psychicznych i problemów podopiecznego.

e) Podstawy działalności zawodowej:

– etyka zawodowa opiekuna;

– prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy;

– dokumenty dotyczące zatrudnienia;

– BHP , ppoż. pierwsza pomoc przedmedyczna

6. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci, m.in.: podręczników, skryptów, wydruku prezentacji itp.

7. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny sprawdzający zdobytą wiedzę oraz wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu.

8. Wykonawca przeprowadzi egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zgodnie z krajową ramą kwalifikacji.

9. Wykonawca zapewni w ramach usługi opłatę egzaminacyjną.

Kurs zawodowy – kurs masażu – usługa kompleksowa składająca się z przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej i cateringu.

1. Minimalna liczba godzin szkoleniowych – 40.

2. Liczba uczestników – 1 osoba.

3. Zakres kursu:

– teoretyczne podstawy masażu,

– ocena struktur człowieka dla potrzeb masażu,

– techniki masażu: głaskania, rozcierania, ugniatania, oklepywania, wibracji, roztrząsania, wałkowania,

– pozycje ułożeniowe do masażu profilaktycznego,

– masaż klasyczny kończyny górnej i dolnej,

– masaż klasyczny grzbietu, pleców, brzucha,

– rodzaje, techniki, zasady masażu relaksacyjnego i warunki jego wykonania,

– masaż w rehabilitacji.

4. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci, m.in.: podręczników, skryptów, wydruku prezentacji itp.

5. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny sprawdzający zdobytą wiedzę oraz wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu.

ORGANIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH.

Opis zadania: Zarząd Powiatu w Olkuszu zamierza powierzyć przeprowadzenie staży zawodowych dla 2 osób z niepełnosprawnościami. Działanie to jest jednym z elementów projektu konkursowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

Szczegóły dotyczące zadania:

1. Uczestnicy na czas trwania staży zawodowych muszą być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Zleceniobiorca  pokryje koszty badań lekarskich.

3. Staże zawodowe odbędą się na terenie miasta Olkusz lub na terenie pobliskich gmin.

4. Koszty dojazdu uczestnika do miejsca odbywania stażu ponosi Zleceniodawca.

5. Zleceniobiorca wyda osobom odbywającym staż zaświadczenia o ukończeniu stażu a Zleceniodawcy przekaże ksero wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających odbycie staży.

6. Stypendia stażowe i wszystkie pochodne pokrywa Zleceniobiorca. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, chyba że w danym miesiącu nie występuje 20 dni roboczych i odbywanie stażu w mniejszej liczbie godzin stażowych jest niezawinione ze strony uczestnika i podmiotu przyjmującego na staż. Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowym i zdrowotnym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

7. Funkcje opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej dwunastomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż. Wynagrodzenie opiekuna stażysty ma wynikać z założeń porozumienia w sprawie realizacji stażu oraz stanowić refundację podmiotowi przyjmującemu na staż:

1) części dotychczasowego wynagrodzenia opiekuna stażysty w przypadku częściowego zwolnienia go od obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad stażystą lub

2) dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w sytuacji, gdy nie został zwolniony od obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad stażystą w wysokości nie większej niż 500 zł brutto miesięcznie za opiekę.

SZCZEGÓŁOWY OPIS STAŻY.

1. Staż zawodowy dla 1 uczestniczki projektu – osoba z niepełnosprawnością.

Stanowisko pracy: ARCHWISTA.

Czas trwania stażu: 5 miesięcy.

System pracy: 7 godzin dziennie, przeciętnie 35 godzin w pięciotygodniowym tygodniu pracy.

Okres realizacji stażu: od 01.02.2023 do 30.06.2023 roku.

2. Staż zawodowy dla 1 uczestniczki projektu – osoba z niepełnosprawnością.

Stanowisko pracy: TATUAŻYSTA.

Czas trwania stażu: 5 miesięcy.

System pracy: 7 godzin dziennie, przeciętnie  35 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

Okres realizacji stażu: od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 roku.


UCHWAŁA NR 714/62/2022 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni bez barier” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 

fundusze