Samorząd Województwa Małopolskiego, dostrzegając niepodważalną wartość rodziny,
w życiu każdego człowieka, w różnej jej odsłonie tj. zarówno biologicznej, adopcyjnej,
ale również zastępczej, uruchomił w roku bieżącym środki dla organizacji pozarządowych na
realizację działań dedykowanych rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinom adopcyjnym oraz
dzieciom z instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W terminie do 26 kwietnia 2022 r. uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dotację
w ramach dwuletniego otwartego konkursu ofert pn. „Rodzina z serca” z przeznaczeniem
na realizację zadań obejmujących kompleksowe wsparcie dla wskazanych grup odbiorców
(m.in. diagnoza, pomoc specjalistyczna, poradnictwo, szkolenia, wsparcie odciążające,
podnoszenie kompetencji opiekuńczych). Wsparciem w ramach konkursu mogą być także objęte
osoby, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert są dostępne na stronie
internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – www.rops.krakow.pl