Projekt „Aktywni bez barier” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0005/20

Nabór do projektu trwa od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie powiatu olkuskiego i równocześnie będących:

1) osobami z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej,
2) korzystającymi z form pieczy zastępczej,

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji
społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki wsparcia,

w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym:

 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • racjonalne usprawnienia
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
 • staże, praktyki zawodowe, wolontariat,
 • zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rehabilitacyjne
  dla osób niepełnosprawnych

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

 • złożenie w terminie od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r. następujących
  dokumentów
  :
 • ankiety rekrutacyjnej
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • kopii orzeczenia ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy
  osób z niepełnosprawnością).

Wymagane dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych
osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu,

Piłsudskiego 21 w Zespole ds. realizacji projektów EFS, pokój nr 33 od 7:00 do 15:00.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 643-39-41 wew. 16 lub 17.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_2022(1)
Klauzula informacyjna
ANKIETA REKRUTACYJNA 2022