fundusze 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni razem”

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni razem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.

https://bip.malopolska.pl/spolkusz,a,2020863,nabor-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-w-otwartym-konkursie-ofert-na-powierzenie-realizacj.html

https://bip.malopolska.pl/spolkusz,a,2020848,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-wramach-projektu-a.html

fundusze 2019