fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Przeprowadzenie podstawowego kursu obsługi komputera dla uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2020.”

Zapytanie ofertowe kurs komputerowy
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy komputer
Załącznik nr 2 – oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia komputer
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależości do grup kapitałowych

fundusze 2019