fundusze 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni razem” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 oraz ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie_Komisja-Konkursowa_ załącznik nr 2 do uchwały_1
Ogłoszenie_zadanie publiczne 2020-2021_załącznik nr 1_do uchwały_1
Uchwała Zarządu Powiatu Konkurs_2020_1

fundusze 2019