fundusze 2019

Projekt „Aktywni razem” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0028/18

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu ogłasza nabór do udziału w projekcie „Aktywni razem”

dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja trwa od
1 stycznia do 29 lutego 2020 roku.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie powiatu olkuskiego i równocześnie będących:

1) osobami z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej,
2) korzystającymi z form pieczy zastępczej,
3) osobami niepracującymi opiekującymi się dziećmi z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki wsparcia, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym:

– treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
– usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
– poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
– poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
– racjonalne usprawnienia
– kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
– staże, praktyki zawodowe, wolontariat,
– zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rehabilitacyjne
dla osób niepełnosprawnych.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:
złożenie w terminie od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. następujących
dokumentów
:
– ankiety rekrutacyjnej
– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
– kopii orzeczenia ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy
osób z niepełnosprawnością).

Wymagane dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu,
ul. Piłsudskiego 21 w Zespole ds. realizacji projektów EFS, pokój nr 12 od 7:00 do 15:00.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 643-39-41 wew. 16 lub 17.

fundusze 2019