fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:
Trening kompetencji społecznych pn. „Zarządzanie finansami osobistymi i budżetem domowym” w ramach projektu „Aktywni razem”.

Zapytanie ofertowe_trening_zarządzanie finansami

Załącznik nr 1 – formularz ofetowy_trening_zarządzanie finansami

Załącznik nr 2 oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia_trening_zarządzanie

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależości do grup kapitałowych

fundusze 2019