fundusze 2019

„Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni razem” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 oraz ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.”

Uchwała Zarządu Powiatu Konkurs_2019
Ogłoszenie_Komisja-Konkursowa_ załącznik nr 2 do uchwały
Ogłoszenie_zadanie publiczne 2019_załącznik nr 1_do uchwały

fundusze 2019