Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, informuje, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach  Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Powiat został wskazany, jako realizator programu w zakresie Modułu III polegającego na:

Świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia  w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Olkuskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 26 kwietnia 2019r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz, tel. 32 643 39 41.

Osoba do kontaktu: Marta Statuch tel. 32 643 39 41 wew. 13.

W celu zapoznania z szerszym zagadnieniem w/w programu odsyłamy na adres: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019