fundusze

„Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 oraz ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

Załącznik 1_Ogłoszenie o konkursie kursy zawodowe_2018
Uchwała Zarządu Powiatu II Konkurs_2018_II nabór 2018
Załacznik_2 ogłoszenie_Komisja-Konkursowa- 2

fundusze