Uchwała nr 137/16/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19.04.2017

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1.

Uchwała-ws.-rozstrzygnięcia-konkursu-Aktywność-moją-szansą