Dnia 30 maja 2016 roku, w Sali konferencyjnej Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Dziecko w rodzinie zastępczej – wielokierunkowość oddziaływań systemu pieczy zastępczej” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Konferencja była inicjatywą towarzyszącą obchodom Małopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie to w roku bieżącym było okazją do wspólnego spotkania kadr systemu wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej i adopcji oraz przedstawicieli środowiska rodzinnej pieczy zastępczej i rodzin adopcyjnych. W konferencji uczestniczyli również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu oraz przedstawiciele rodzin zastępczych z terenu Powiatu Olkuskiego.

W trakcie konferencji podjęto dyskusję na temat sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz roli jaką rodzina zastępcza odgrywa w życiu dziecka. Całość rozważań wskazywała na znaczenie rodziny zastępczej, jej funkcji wspierającej w kontekście trudności rodziny biologicznej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej, towarzyszenie dziecku w okresie dorastania oraz ukazywała aspekty umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej jako etapu procesu przysposobienia.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która przywitała wszystkich zebranych. Pani Dyrektor podkreśliła, iż rodzina, niezależnie biologiczna, adopcyjna, czy zastępcza odgrywa istotną rolę w życiu dziecka, a współpraca kadr ma na celu dobro dziecka i zapewnienie mu środowiska rodzinnego odpowiedniego do jego potrzeb.

W pierwszym wystąpieniu dr hab. Izabela Krasiejko zaprezentowała rekomendacje dotyczące prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej nad dzieckiem w kontekście projektu kodeksu etycznego rodzicielstwa zastępczego oraz oceny realizacji i postulatów zmian ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pani Urszula Turyna, z Ośrodka Psychoterapii „Mały Książe” omówiła szeroką problematykę związaną z trudnościami wynikającymi z dorastania dziecka. Jako najważniejsze w procesie wychowawczym wskazała wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka szczególnie istotne w sytuacji przebywania w rodzinie zastępczej. Omówiła także możliwe sposoby unikania poczucia bezwartościowości, a także szkoliła jak uzyskać poziom zadowalającego dialogu z nastolatkiem.

W ostatnim wystąpieniu Pani Jolanta Piesiewicz – Miłek z Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu ukazała problematykę umieszczania dziecka w pieczy zastępczej jako etapu procesu przysposobienia. Wskazała na istotną potrzebę zrozumienia przez rodziny zastępcze sytuacji rodzin zdecydowanych oddać dziecko do przysposobienia.

Druga część obchodów Małopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego rozpoczęła się uroczystym ogłoszeniem wyników konkursu „Moja rodzina – historia pędzlem i piórem opowiedziana”.

Ta część zgromadziła w gmachu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe i zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) oraz rodziny adopcyjne, które wzięły czynny udział w konkursie.

Wręczenia nagród dla nagrodzonych i wyróżnionych oraz dyplomów i upominków dla uczestników konkursu dokonały: Pani Wioletta Wilmska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przewodnicząca kapituły konkursowej oraz Pani Urszula Turyna i Pani Edyta Sokoła – członkowie kapituły konkursowej.

Konferencja zakończyła się miłym akcentem dla Naszej instytucji oraz Powiatu Olkuskiego.

Jedna z naszych wychowanek rodziny zastępczej, Aleksandra Kucia za pracę pt. „Ochrona rodziny” – za piękno wykonania, dojrzałość artystyczną i oryginalne, wielowątkowe ujęcie tematu, zdobyła I nagrodę.

pcpr1

Wyróżniona została również Aleksandra Rasiak  za pracę pt. „Moje polskie kwiaty”. Gratulujemy naszym wychowankom i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Jednocześnie pracownicy i Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
z okazji Małopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, składa podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym z terenu powiatu olkuskiego za trud i poświecenie dla dzieci wymagających szczególnej troski i opieki. Życzymy wielu sił, cierpliwości i wytrwałości

w pełnionej przez Państwa życiowej misji.