Stypendia-Pomostowe-2015

Zdobądź stypendium na studia!

Ruszyła XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w roku 2015, a także:
• zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami Programu (punkty liczone są w oparciu w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu)
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców
• pochodzi z rodziny o niskich dochodach (dochód na osobę nie powinien przekraczać kwoty określonej w regulaminie Programu)

a ponadto:
• pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
• jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
• jest/był wychowankiem rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)
lub
• ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów – stypendia pomostowe stanowią furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego.

Rekrutacja do Programu będzie przebiegać on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00.

Szczegółowe warunki udziału w Programie określa regulamin wraz z załącznikami, który dostępny jest na: www.stypendia-pomostowe.pl

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGŻ, Fundacja Orange; Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

***************
Realizator Programu:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku. Celem działań Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i w skali międzynarodowej. Prowadzone przez FEP projekty zorientowane są na zwiększenie dostępności studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast oraz zapewnienie polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku pracy. Główne działania Fundacji koncentrują się na przyznawaniu stypendiów studentom wszystkich lat studiów, począwszy od I roku studiów, w ramach prowadzonego od 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych; inicjowaniu i organizowaniu konkursów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości oraz konferencji; organizowaniu staży i dofinansowywaniu nauki w kraju i za granicą. Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich w dostępie do edukacji wyższej.
www.fep.lodz.pl
www.stypendia-pomostowe.pl

Stypendia-Pomostowe-2015