Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może zostać skierowane do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub braku możliwości skierowania dziecka do rodziny zastępczej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie:

  • zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
  • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
  • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
  • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 Typy placówek opiekuńczo-wychowawczych:

  • socjalizacyjny;
  • interwencyjny;
  • specjalistyczno – terapeutyczny;

Na terenie Powiatu Olkuskiego funkcjonuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi pn. „Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Olkuszu”, w której przebywa 30 wychowanków.

32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3

http://www.zpowolkusz.republika.pl/ ( strona w budowie )