INTERWENCJA KRYZYSOWA

Procedura umieszczenia osoby doświadczającej przemocy w rodzinie w specjalistycznym ośrodku wsparcia

Załącznik nr 1
PDF do pobrania DOC do pobrania

Załącznik nr 2
PDF do pobrania DOC do pobrania


REGULAMIN, STRATEGIA I STATUT PCPR

Uchwała nr 523/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
PDF do pobrania DOC do pobrania

Uchwała nr XXXIV/376/IV/2014 Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
PDF do pobrania DOC do pobrania

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
PDF do pobrania DOC do pobrania

Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
PDF do pobrania DOC do pobrania

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
PDF do pobrania DOC do pobrania

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olkuskim
PDF do pobrania DOC do pobrania


POMOC SPOŁECZNA

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy

Wniosek o zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
PDF do pobraniaDOC do pobrania

Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i MOW

Druk Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
PDF do pobrania DOC do pobrania

Modyfikacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
PDF do pobrania DOC do pobrania

Załącznik – zmiany do Indywidualnego Programu Usamodzielnień
PDF do pobrania DOC do pobrania


 

PFRON – Wnioski do Pobrania

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
DOC do pobrania

Wniosek dobry start
PDF do pobrania

Załącznik – zaświadczenie lekarskie
DOC do pobrania


Wniosek na sprzęt rahabilitacyjny
DOC do pobrania

Załącznik
PDF do pobrania


Wniosek na turnus rehabilitacyjny
PDF

Wymagane załączniki do wniosku – na turnus rehabilitacyjny
PDF do pobrania

PDF do pobrania

Załącznik – zaświadczenie lekarskie
DOC do pobrania


Wniosek na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
PDF do pobrania

Wymagane załączniki do wniosku – przedmioty ortopedyczne
PDF do pobrania

PDF do pobrania


Wniosek o dofinansowanie – Program wyrównywania różnic między regionami
PDF do pobrania DOC do pobrania

Wniosek o likwidację barier architektonicznych

DOC do pobrania PDF do pobrania

Załącznik
PDF do pobrania


Wniosek o likwidację barier technicznych
DOC do pobrania

Załącznik
PDF do pobrania


Wniosek na likwidację barier w komunikowaniu się
PDF do pobrania DOC do pobrania

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – likwidacja barier w komunikowaniu się
PDF do pobrania DOC do pobrania

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
PDF do pobrania

Wniosek Sport Kultura Turystyka i Rekreacja
PDF do pobrania DOC do pobrania

Załącznik: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji.
DOC do pobrania

Wiosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
DOC do pobrania

Wniosek o utworzenie WTZ
PDF do pobrania DOC do pobrania

Wniosek o zwiększenie liczby uczestników WTZ
PDF do pobrania DOC do pobrania

Wniosek dotyczący zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
PDF do pobrania DOC do pobrania

Dofinansowanie do wysokości 50 procent oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo rolniczej
PDF do pobrania DOC do pobrania


Informacje i materiały dla osób doznających przemocy oraz pracowników służb zajmujących się wsparciem i udzielaniem pomocy ofiarom przemocy są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jako źródło niezbednych informacji zostały pogrupowane w odpowiednie zakładki wymienione poniżej.

W/w materiały są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. KLIKNIJ TU