Uchwała nr 137/16/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19.04.2017 W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie […]

Read More →

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi komputera na poziomie średniozaawansowanym w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020”. Informacja o wyborze oferty

Read More →

„Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi komputera na poziomie średnio zaawansowanym w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020″.

Read More →