Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania powiatu zgodnie z art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. nr 573, poz. 721, z późn. zm.).

DEFINICJA REHABILITACJI

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej ( art. 7 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2021r. nr 573, z późn. zm. ).

REHABILITACJA SPOŁECZNA

Rehabilitacja społeczna to :

  • zespół działań mających na celu umożliwienie osobie z niepełnosprawnością uczestniczenie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, na poziomie maksymalnie zbliżonym do innych osób;
  • proces przywracania osobie z niepełnosprawnością zdolności do samodzielnego funkcjonowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna stawia sobie następujące cele:

  1. kształtowanie zaradności osobistej i motywowanie aktywności w sytuacjach społecznych;
  2. kształtowanie umiejętności związanych z samodzielnym pełnieniem ról społecznych;
  3. likwidowanie barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się, w dostępie do informacji i innych;
  4. kształtowanie wśród ogółu społeczeństwa postaw i zachowań, które będą sprzyjać integrowaniu się osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

W 2022 roku jest możliwość składania wniosków o dofinansowania ze środków finansowych PFRON na wszystkie zadania w formie elektronicznej poprzez platformę SOW. Prosimy o zapoznanie się z możliwością złożenia wniosku w takiej formie : https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

PFRON  wprowadził również udogodnienia dla wnioskodawców składających wnioski on – line w systemie SOW  poprzez wprowadzenie pełnomocnictw z zwykłej formie pisemnej. Bardzo gorąco zachęcamy do zapoznania z komunikatem :

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-wprowadza-istotne-udogodnienia-dla-wnioskodawcow-skladajacych-wnioski-on-line-w-systemie-so/