Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier technicznych

Turnusy rehabilitacyjne

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Turnusy rehabilitacyjne – załączniki po otrzymaniu dofinansowania

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej