Informacje i materiały dla osób doznających przemocy oraz pracowników służb zajmujących się wsparciem i udzielaniem pomocy ofiarom przemocy są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jako źródło niezbednych informacji zostały pogrupowane w odpowiednie zakładki wymienione poniżej.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na stronie Ministerstwa można znaleźć:

 

W/w materiały są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Kliknij

www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

1. Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie – stan na czerwiec 2020 r.
2. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno – terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie – stan na czerwiec 2020 r.
3. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej – stan na czerwiec 2020 r.
4. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia – woj. małopolskie – stan na 31 maja 2020 r.
5. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – stan na czerwiec 2020 r.
6. Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie – stan na marzec 2020 r
7. Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim